Aquí encontrará la normativa de transparencia de varios organismos de aplicación en Cataluña.

 

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno

 

Antecedentes 

Dictamen de la Proposició de llei de transparència, accés a la informació i bon govern

Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Versió 18.06.2014

Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Versió 24.04.2014

Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Versió 14.01.2014

 

Normativa de Transparencia

Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya

Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert 

Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la diposició adicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions

 

Parlament de Catalunya

Reforma parcial del Reglament del Parlament

Moció 179/X del Parlament de Catalunya, sobre les accions per desplegar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

Moció 217/X del Parlament de Catalunya, sobre l'aplicació en l'àmbit local de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Resolució 1028/X del Parlament de Catalunya per la qual es designen els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

 

Otros documentos

Acord GOV/53/2017, pel qual s'aprova el Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018.

Acord GOV/82/2016, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública.

Acord GOV 107/2015, pel qual s'aprova el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017

 

Informes

Informe sobre la possibilitat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’impugnar les resolucions de la GAIP en via contenciosa

Informe sobre derogació tàcita art. 94.6 de la Llei de Finances Públiques

Informe sobre aplicació dels límits del dret d'accés pel que fa als actes dels òrgans col·legiats

 

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Reial decret 919/2014, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern

Projecte de reial decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

Andalusia

Llei 1/2014, de 24 de juny, de transparència pública d'Andalusia

Decret 289/2015, de 21 de juliol, pel qual es regula l'organització administrativa en matèria de transparència pública en l'àmbit de l'Administració de la Junta d'Andalusia i les seves entitats instrumentals

Aragó. Llei 8/2015, de 25 de març, de transparència de l'activitat pública i participació ciutadana

Canàries. Llei 12/2014, de 26 de desembre, de transparència i d'accés a la informació pública

Castella i Lleó. Llei 3/2015, de 4 de març, de transparència i participació ciutadana de Castella i Lleó

Castella - la Manxa. Llei 4/2016, de 15 de desembre, de transparència i bon govern de Castella - la Manxa

Comunitat Valenciana. Llei 2/2016, de 4 de març, de modificació de la Llei 2/2015 de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, de bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana; Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana  de la Comunitat Valenciana.

Extremadura. Llei 4/2013, de 21 de maig, de govern obert d'Extremadura

Galícia. Llei 1/2016, de 18 de gener, de transparència i bon govern; Llei 4/2006, de 30 de juny, de transparència i bones pràctiques en l'Administració gallega

Illes Balears. Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

La Rioja. Llei 3/2014, d'11 de setembre, de transparència i bon govern de la Rioja

Múrcia. Llei 12/2014, de 16 de desembre, de transparència i participació ciutadana de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Navarra. Llei foral 5/2016, de 28 d'abril, de modificació de la Llei Foral 11/2012, de 21 de juny, de la Transparència i el Govern Obert; Llei foral 11/2012, de 21 de juny, de la Transparència i el Govern Obert; correcció d'errors de la Llei foral 11/2012

País Basc. Projecte de llei de transparència, participació ciutadana i bon govern del sector públic basc

Principat d'Astúries. Projecte de llei de transparència

 

Fecha de actualización:  24.07.2017