• Imprimeix

Territori

Com es gestiona el territori?

Territori

La gestió del territori vetlla per la qualitat de vida de les persones (protecció del medi ambient, accés a l’habitatge i als subministraments bàsics) i ha de garantir que les infraestructures (de transports i d’informació i telecomunicacions), així com la dotació d’equipaments i la prestació de serveis públics arribin arreu i a tothom.  

Els plans territorials són els instruments que defineixen els marcs orientadors i els objectius de les accions públiques per aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació del medi ambient.

Els plans urbanístics van de la mà dels plans territorials i concreten l’emplaçament de les grans infraestructures, protegeixen el sòl no urbanitzable, estableixen les condicions per a la urbanització, preveuen les reformes i millores urbanes... En definitiva, defineixen i concreten els marcs d’actuació de les polítiques públiques de sòl i habitatge.

La informació geogràfica i mediambiental és imprescindible per dur a terme una bona avaluació de les necessitats del territori, la planificació, la gestió i la mesura de l'impacte de les accions a fer.