• Imprimeix

Avaluació

El procediment d’avaluació consisteix en l’anàlisi i el contrast de la informació del portal amb els indicadors objectius fixats prèviament per determinar l’abast i el grau de compliment de les obligacions de transparència establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, procés en el qual s’ha de garantir la participació d’experts independents i la dels ciutadans.

Pel que fa a l’avaluació externa prevista per la Llei, la responsabilitat recau en una institució independent com és el Síndic de Greuges, el qual vetlla pel compliment global de la Llei i presenta anualment al Parlament un informe general d’avaluació sobre la seva aplicació.

Índex de transparència de la Generalitat de Catalunya (INCAU) 2016

Transparency International (TI) és una organització internacional, no governamental, no partidista, i sense fins de lucre, dedicada a combatre la corrupció a nivell nacional i internacional.

En aquest sentit, TI-Espanya ha anat elaborant i publicant diversos indicadors per a avaluar l’índex de transparència en diversos àmbits, un dels quals és l’àmbit Comunitat Autonòmica, de caràcter bianual.

L’Índex de Transparència de les Comunitats Autònomes (INCAU) té un doble objectiu: d'una banda, avaluar el nivell de transparència dels governs de les diferents comunitats autònomes, i per una altra, impulsar i propiciar l’augment de la informació que aquestes institucions ofereixen als ciutadans i a la societat en el seu conjunt.

En l'última avaluació, realitzada a finals de 2016, Catalunya ha obtingut un 98,1 sobre cent en el rànking de transparència global, i amb la màxima valoració en el nivell qualitatiu.

En aquest apartat es detallen els indicadors exigits per TI-Espanya i els enllaços a la informació per a donar-los compliment.

 

Criteris INCAU 2016

 

A) Transparència activa i informació sobre la comunitat autònoma (19)

1) Informació sobre càrrecs, personal i retribucions de la comunitat autònoma (8)

1. Es publiquen les dades biogràfiques del president/a i els consellers de la comunitat autònoma, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec actual, foto, ressenya biogràfica —mínim de quatre línies cada un— o el seu CV, així com les seves adreces electròniques. Govern | Organigrama SAC

 2. L’agenda institucional del president/a i dels consellers de la comunitat autònoma, amb indicació de les activitats celebrades i les programades (data, hora, lloc, descripció de l’activitat i principals participants). 

3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge del president/a, i dels altres càrrecs electes de la comunitat autònoma, així com la destinació i altres dades institucionals dels viatges.Govern

4. La Relació de Llocs de Treball (RLT) de la comunitat autònoma, així com la relació individualitzada de càrrecs de confiança o personal eventual, i l’import individual o col·lectiu de les retribucions. 

5. Les dades bàsiques de tots els organismes de l’administració institucional i ens instrumentals de capital públic (fundacions, consorcis, universitats, agències, etc.), amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs de cadascun.

6. La Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels organismes de l’administració institucional i ens instrumentals, indicant la denominació dels llocs i les places de càrrecs de confiança que hi hagi.

7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs de la comunitat autònoma i dels màxims responsables de les entitats participades per aquesta. (L.T.)

8. Les declaracions anuals de béns i activitats dels alts càrrecs de la comunitat autònoma.

 

2) Informació sobre la planificació, organització i patrimoni de la comunitat autònoma (7)

9. Els plans i programes anuals i plurianuals de la comunitat autònoma en què es fixen objectius concrets, amb les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, així com els resultats o grau d’execució d’aquests objectius. (L.T.)

10. El Pla Anual Normatiu, en el qual es recullen totes les propostes amb rang de llei o de reglament (en base al que estableix la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

11. Un organigrama actualitzat que permeti comprendre l’estructura organitzativa de la comunitat autònoma i identificar les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, així com conèixer les seves relacions de dependència i el seu correu electrònic. (L.T.)

12. La política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l’eliminació dels documents i arxius de la comunitat autònoma.

13. La relació revisada i/o actualitzada d’immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a la comunitat autònoma, indicant el corresponent règim en cadascun’.

14. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats o cedits) adscrits a la comunitat autònoma (incloent si escau els dedicats a serveis públics).

15. L’inventari actualitzat de béns i drets de la comunitat autònoma dels tres últims exercicis tancats.

 

3) Informació sobre els òrgans de govern i legislatius de la comunitat autònoma (4)

16. Els acords complets del Consell de Govern de la comunitat autònoma. 

17. Les actes dels plens i de les comissions de les assemblees o parlaments autonòmics.

18. Es retransmeten en directe (streaming) al web de la comunitat autònoma (i s’hi conserven) els debats de les assemblees regionals o parlaments autonòmics.

19. Existeix i es publica el codi ètic o de bon govern de la comunitat autònoma i se n’avalua la implantació.

 

B) Lloc web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana (12) 

1) Característiques del lloc web de la comunitat autònoma (7)

20. S’ha implantat al web de la comunitat autònoma una secció específica en matèria de transparència, o bé la comunitat autònoma compta amb un portal de transparència enllaçat al web propi. Transparència Catalunya

21. El web (i si escau, el portal de transparència) de la comunitat autònoma té un cercador operatiu i clarament visible.

22. El web (i si escau, el portal de transparència) de la comunitat autònoma té a la portada un mapa web que permet veure en un sol lloc l’estructura dels continguts inclosos i els seus enllaços.

23. El catàleg general de serveis de la comunitat autònoma, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb direcció, horaris d’atenció al públic i enllaços als seus llocs web i/o adreces de correu electrònic.

24. El catàleg actualitzat dels procediments administratius a disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i, si escau, formularis associats, especificant aquells susceptibles de tramitació electrònica.

25. Hi ha i s’informa sobre les cartes de serveis de la comunitat autònoma, i el grau de compliment dels compromisos que estableixen.

26. Existeix i s’anuncia un canal anònim de denúncies per als ciutadans.

 

2) Participació ciutadana i informació d’interès per al ciutadà (5)

27. Dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.

28. Al web hi ha un espai perquè els grups parlamentaris de la comunitat autònoma expressin les seves opinions i propostes.

29. Al web hi ha fòrums de discussió, o bé la comunitat autònoma manté perfils actius a les xarxes socials.

30. Al web hi ha i s’informa sobre els consells de la comunitat autònoma i/o altres canals de participació ciutadana (fòrums ciutadans, consells socials d’urbanisme, etc.) i se’n publiquen els acords, informes o propostes (si no n’hi ha, s’indica expressament al web).

31. El web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l’elaboració dels plans econòmics, polítiques específiques i/o els pressuposts de la comunitat autònoma.

 

C) Transparència economicofinancera (16)

1) Informació comptable i pressupostària (8)

32. Els comptes anuals o compte general de la comunitat autònoma (integrat normalment pel balanç, compte de resultats economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost). (L.T.)

33. Els pressupostos de la comunitat autònoma, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d’execució. (L.T.)

34. Els comptes dels ens independents que consoliden comptablement d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària.

35. Els crèdits extraordinaris, suplements i ampliacions de crèdits, relatius als pressupostos.

36. Els pressupostos dels organismes de l’administració institucional i ens instrumentals (societats mercantils, de capital públic, fundacions, consorcis, universitats, agències, etc.).

37. Les resolucions emeses pel MINHAP en relació amb el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

38. Els informes en relació amb l’estabilitat pressupostària emesos per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (si n’hi hagués, s’indica expressament al web).

39. Els informes d’auditoria de comptes i de fiscalització elaborats pels òrgans de control extern (cambra o tribunal de comptes), tant els de la comunitat autònoma com els de les entitats del sector públic de la comunitat autònoma. (L.T.)

 

2) Transparència en els ingressos, despeses i deutes de la comunitat autònoma (8)

40. Informació bàsica sobre el finançament de la comunitat autònoma: tributs cedits, fons de garantia dels serveis públics fonamentals, fons de suficiència global de convergència (de competitivitat i de cooperació).

41.Indicadors d’eficiència i/o eficàcia de la despesa en la prestació dels serveis públics per part de la comunitat autònoma (en funció del que indica la Llei general pressupostària).

42. Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària.

43. La proporció que representa el dèficit/superàvit públic de la comunitat autònoma (en termes de comptabilitat nacional) sobre el PIB regional.

44. L’indicador relatiu al grau de finançament de les inversions amb subvencions finalistes.

45. Els indicadors: a) Despesa per habitant: obligacions no financeres reconegudes netes / núm. habitants; i b) Inversions realitzades / subvencions de l’estat i europees.

46. L’import del deute públic actual de la comunitat autònoma i la seva evolució en comparació amb els exercicis anteriors.

47. Els indicadors: a) Endeutament per habitant: passiu exigible (l’estipulat en el procediment de dèficit excessiu) / núm. habitants; i b) Endeutament relatiu: deute de la comunitat autònoma / pressupost total de la comunitat autònoma. (L.T.)

 

D) Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis (13)

1) Contractacions (7)

48. Es publiquen de forma immediata els contractes (tots els contractes no menors) realitzats per la comunitat autònoma, amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals s’hagi publicitat en cada cas, el nombre de licitadors participants en cada un i la identitat dels adjudicataris. (L.T.)

49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors realitzats per la comunitat autònoma amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic al web). (L.T.)

50. Les modificacions dels contractes realitzats per la comunitat autònoma (mitjançant un enllaç directe i específic al web).

51. S’informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació.

52. Les actes de les meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic al web per a aquesta informació).

53. Les dades estadístiques sobre el percentatge, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic. (L.T.)

54. S’informa explícitament al web que es publiquen els contractes del sector públic a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (o per agregació, a través de la corresponent plataforma de contractació autonòmica).

 

2) Convenis i subvencions (4)

55. La relació de convenis subscrits, amb indicació de les parts signants, el seu objecte i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes. (L.T.)

56. La relació detallada de subvencions i ajuts públics concedits per la comunitat autònoma, amb indicació de l’import, objectiu o finalitat i beneficiaris. (L.T.)

57. Es publiquen en un apartat específic les assignacions econòmiques que es concedeixen a cada un dels grups parlamentaris de la comunitat autònoma.

58. Els encàrrecs de gestió que es signen, amb indicació del seu objecte, pressupost, durada, obligacions econòmiques, procediment seguit per a l’adjudicació i import.

 

3) Subministradors i costos dels serveis (2)

59. La llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de la comunitat autònoma.

60. Informació sobre el cost efectiu dels serveis subministrats per la comunitat autònoma.

 

E) Transparència en matèries d’ordenació del territori, urbanisme i obres públiques (10)

1) Ordenació territorial i urbanisme (4)

61. El Pla d’ordenació territorial, juntament amb les últimes modificacions aprovades, així com els diferents convenis urbanístics.

62. Els plans de protecció mediambiental i d’ordenació dels recursos naturals (o denominació similar) de la comunitat autònoma.

63. Dades o índexs de la qualitat de l’aigua interior (llacs, rius, embassaments, etc.) a la regió.

64. Dades sobre les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i el compliment del Protocol de Kyoto a la regió.

 

2) Informació sobre licitacions d’obres públiques (4)

65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.

66. Les modificacions i complements dels projectes d’obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic al web, i si no n’hi ha hagut, s’indica expressament al web).

67. El llistat d’empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d’obres públiques convocades per la comunitat autònoma.

68. La relació de les empreses que han dut a terme les obres públiques més importants de la comunitat autònoma, amb indicació de les obres i el seu import.

 

3) Urbanisme i obres d’infraestructura (2)

69. Es publica informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d’infraestructura que estan en curs (objectius de l’obra i responsable de la comunitat autònoma; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d’execució).

70. S’informa, almenys semestralment, sobre les obres d’infraestructures realitzades i, si escau, les aprovades pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).

 

F) Dret d’accés a la informació (10)

1) Visibilitat, canals i característiques de l’accés a la informació pública (7)

71. El web i/o el portal de transparència destinen un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d’accés a la informació i per facilitar l’accés a aquest procediment administratiu.

72. Les oficines d’informació i atenció a la ciutadania de la comunitat autònoma han incorporat el procediment d’accés a la informació pública, i s’informa dels passos a seguir, horaris i requisits.

73. A la secció o portal de transparència de la comunitat autònoma es troba habilitat un formulari web —o un canal electrònic— per a formular sol·licituds d’accés a la informació pública.

74. El canal electrònic de sol·licituds d’accés permet diversos tipus d’identificació de l’interessat/da, com ara una adreça de correu electrònic o autenticació electrònica ordinària (usuari i contrasenya), no és necessària l’obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l’aportació de dades fiscals.

75. El canal electrònic de sol·licituds d’accés a la informació permet a l’interessat/da, d’una manera igualment accessible, seguir la tramitació de la petició’.

76. Des del web o portal de transparència es facilita un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb el dret d’accés a la informació.

77. Es publiquen les resolucions expresses de la comunitat autònoma en relació amb les sol·licituds d’informació rebudes i, si escau, les derivades del silenci negatiu.

 

2) Reclamacions i avaluació del dret d’accés a la informació pública (3)

78. Existeix i està operativa una àrea o entitat responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial de l’exercici del dret d’accés a la informació.

79. Al web o al portal de transparència es difonen d’una manera senzilla i clara les condicions i el procediment per a presentar reclamacions per denegació total o parcial en l’exercici del dret d’accés a la informació.

80. Al web o al portal de transparència es publicita informació estadística, amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: nombre de sol·licituds d’accés a la informació rebudes, les resoltes dins de termini, i les desestimades, en tot o en part.

 

 

Data d'actualització:  20.11.2018