• Imprimeix

Què és Transparència a gencat

Transparència vol dir fer visible, accessible i comprensible qualsevol informació, document o dada sobre l’activitat de l’Administració pública i de les activitats del Govern.


La transparència és un dels pilars del Govern de la Generalitat, un principi de referència en tots els àmbits d’actuació de les administracions públiques. A més d’una obligació, entenem la transparència com una voluntat, una actitud, un instrument imprescindible per a enfortir el sistema democràtic, millorar la qualitat de la relació amb la ciutadania i promoure la confiança en les institucions públiques. I és que la transparència fomenta el retiment de comptes, permet el control sobre l’acció de Govern i l’avaluació de les polítiques públiques, afavoreix la participació i la implicació de la ciutadania en la presa de decisions i contribueix a prevenir la corrupció.


Perquè la informació sigui transparent, no n’hi ha prou de publicar-la: també cal ordenar-la, processar-la perquè sigui més entenedora, facilitar-la en un format que es pugui reutilitzar per a poder ser analitzada, buscar uns estàndards perquè determinades dades siguin comparables...
En aquest context, els eixos que concreten i garanteixen la transparència de la Generalitat de Catalunya són la publicitat activa, el dret d’accés a la informació pública i les dades obertes.


La publicitat activa implica ser proactiu a l’hora d’informar sobre l’organització institucional i l’estructura administrativa, la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, les decisions i actuacions de rellevància jurídica, la planificació i programació, la contractació pública, els convenis de col·laboració, les subvencions... I aquesta és, precisament, la missió d’aquest portal.


El dret d’accés a la informació pública garanteix que la ciutadania pugui requerir i obtenir informació pública, a través d’un tràmit presencial o per Internet. Les peticions d’informació sol·licitada només es poden denegar en alguns casos específics molt clars, per exemple quan es considera que la divulgació d’aquesta informació pot perjudicar la seguretat pública, els drets dels menors d’edat o el secret professional, entre d’altres. En cas de denegació, es poden interposar recursos davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, un organisme independent que vetlla per aquest dret.


El portal de dades obertes de la Generalitat posa a disposició de la ciutadania i de les empreses fitxers de dades d’accés lliure i gratuït, amb l’objectiu que la informació de caràcter públic sigui fàcilment reutilitzable.


Transparència és, en definitiva, la democratització de l’accés a les dades públiques.