• Imprimeix

Patrimoni immobiliari

L’inventari de béns i drets és un document que recull tot el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya, inclòs el procedent de les herències intestades, que per llei té una destinació social o cultural. L’inventari recull immobles de la seva propietat o sobre els quals disposi de drets d’altra naturalesa (arrendament, dret d’ús, dret de superfície, dret d’ocupació, concessió administrativa, etc.).

  • Actualització: semestral.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: Excel.