• Imprimeix

Gestió del patrimoni

Operacions de compra, arrendaments, cessions d’ús, drets de superfície, concessions demanials, etc. S’hi pot trobar informació sobre la gestió del patrimoni de la Generalitat de Catalunya recollida als annexos d’arrendaments i de compres d’immobles inclosos en els seus pressupostos anuals.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: Excel.