• Imprimeix

Contractació patrimonial

Informació de les altes i les baixes de contractes per anys, amb informació de les adquisicions lucratives, els arrendaments, les novacions d’arrendament, les alienacions, les cessions a tercers, i les baixes i les transmissions patrimonials de béns procedents d’herències intestades.

  • Actualització: semestral.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: Excel.