• Imprimeix

Béns mobles de valor especial

Es consideren béns mobles amb un valor especial els béns la titularitat dels quals correspon a l’Administració de Generalitat de Catalunya (adscrits als diferents departaments), amb un valor econòmic igual o superior a 207.000,00 € (que és l’import equivalent a un contracte públic de subministraments subjecte a regulació harmonitzada).

  • Actualització: semestral.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: Excel.