• Imprimeix

Estadística oficial

El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb els preceptes de la Llei d’estadística de Catalunya, el Pla estadístic inclou els objectius que s’han de dur a terme durant la seva vigència i les activitats estadístiques per a assolir-los, que es concreten en els programes anuals d’actuació estadística que aprova el Govern mitjançant un decret.

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) és l’organisme de la Generalitat de Catalunya especialitzat en estadística; la seva missió és gestionar el Sistema estadístic de Catalunya. En aquest sentit prepara i elabora cada any el projecte de programa anual d’actuació estadística.

Podeu consultar tota la informació relativa a l’estadística oficial de Catalunya al web de l’Idescat.

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: Institut d’Estadística de Catalunya.
  • Format de les dades: html