• Imprimeix

Gestió dels serveis públics

Acció de govern

Governar implica dirigir l’acció política i responsabilitzar-se de l’administració i gestió de recursos i serveis públics que afecten tots els àmbits de la societat, amb l’objectiu d’aconseguir un impacte social i econòmic positiu. L'acció de govern comporta planificar, implementar i avaluar.

Les grans directrius i polítiques de l’acció de govern es vertebren i defineixen a través de plans i programes, documents estratègics que concreten l’escenari de futur que es vol aconseguir i les accions que cal dur a terme per a arribar-hi. Els resultats i la qualitat dels serveis públics s’avaluen mitjançant auditories internes i externes, i la informació estadística és fonamental per a analitzar, interpretar i valorar la situació i l’evolució al llarg del temps de multitud d’aspectes econòmics, demogràfics i socials sobre els quals incideix l’acció de govern.

La divulgació de l’acció de govern es fa a través de campanyes de publicitat institucional, i el sistema d’arxius i gestió de documents de Catalunya garanteix que tota la informació generada es conservi i estigui a l’abast de la ciutadania.