• Imprimeix

Representació sindical

En aquest apartat es pot consultar el nombre d’empleats públics que han disposat, com a mínim, d’una hora de crèdit horari sindical durant el darrer any. Aquest crèdit horari es distribueix entre les diferents organitzacions sindicals en funció dels resultats obtinguts en les eleccions sindicals. Tenen la consideració d’alliberats sindicals, en els termes establerts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el personal que ha disposat d’hores sindicals a temps parcial, d’alliberament a temps total per acumulació d’hores sindicals, o d’alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.

Aquestes dades es presenten distribuïdes d’acord amb els diferents col·lectius.

 

 

Nota: des de l’apartat del sector públic de la Generalitat de Catalunya es pot accedir al web de cada entitat del sector públic i consultar-hi el nombre d’alliberats sindicals que depenen de cada entitat, amb indicació dels sindicats corresponents.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • Format de les dades: PDF.