• Imprimeix

Incompatibilitats i declaracions d'alts càrrecs

Als efectes de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els alts càrrecs que estan subjectes al règim d’incompatibilitats i a les obligacions de declaració d’activitats, de béns patrimonials i d’interessos establerts per la legislació específica són els que disposa la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Pel que fa a les entitats del sector públic, l’article 2 de la Llei 13/2005 es refereix als presidents, directors generals, directors executius, gerents, etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director o directora general de l’Administració de la Generalitat.

 

 

 


Des d’aquesta pàgina podeu accedir a la informació relacionada amb el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs:

  • Informació relacionada amb el règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i de directius d’entitats del sector públic.
  • Declaracions d’alts càrrecs: declaracions de béns patrimonials, activitats, docència universitària i variacions patrimonials.

 

Nota: trobareu les dades de les incompatibilitats dels directius de les entitats del sector públic al web corresponent, accessible des de l'apartat Entitats i organismes de la Generalitat.

  • Actualització:  mensual.
  • Font de les dades: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
  • Format de les dades: Excel.