• Imprimeix

Subvencions i ajuts públics previstos

L’Ordre ECO 171/2015, de 5 de juny, per la qual es dicten normes per elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 preveu incloure a la memòria de subvencions del projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya la relació actualitzada de les subvencions i les transferències, la finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari o beneficiària.