• Imprimeix

Comptes anuals

El sistema de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya té, en el punt final de la seqüència comptable, la formació del Compte general anual, que elabora la Intervenció General de la Generalitat com a centre directiu de la comptabilitat pública de Catalunya. El Compte general també inclou la informació del sector públic administratiu.

 

En el compte general anual també es mostren els conceptes i els corresponents imports de les diferents modificacions pressupostàries que s’han realitzat durant l’any, en el següent arxiu es publiquen específicament els crèdits extraordinaris, suplements i ampliacions de crèdits relatius als pressupostos de l’any 2015: 

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: PDF i Excel.