• Imprimeix

Cost efectiu dels serveis

Podeu trobar informació general sobre el conjunt del cost dels serveis públics als enllaços següents:

 

 

Pel que fa al cost efectiu dels serveis, es fa referència al conjunt de recursos emprats per a la realització d’activitats i projectes associats a la prestació de béns i serveis públics, els quals persegueixen l’acompliment d’una sèrie d’objectius.

Aquesta informació es troba en els programes pressupostaris, que és el marc on s’agrupen i pressuposten els serveis públics de la Generalitat de Catalunya. En els programes pressupostaris, mitjançant les seves corresponents memòries, s’hi concreta a quin sector de la població van destinats, la necessitat que cobreixen, els objectius a assolir, els indicadors d’avaluació i la despesa per capítols (remuneracions del personal, despeses corrents de béns i serveis, transferències corrents, etc.), entre altra informació.

En el quadre següent podeu consultar els 14 programes referents a prestació de serveis al ciutadà que consumeixen més volum de recursos de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els imports del darrer pressupost aprovat (2015). Aquests programes suposen el 54% del total de la despesa consolidada del sector públic de la Generalitat de Catalunya al 2015.

 

Programa

Import (en milions d'euros)

412 Atenció especialitzada de salut

5.668,1

421 Educació general

4.276,1

411 Atenció primària de salut

2.383,9

315 Promoció de l'autonomia personal

1.404,1

522 Infraestructures ferroviàries

1.207,9

523 Suport al transport públic de viatgers

1.184,1

221 Seguretat ciutadana

928,1

422 Educació universitària

826,5

511 Cicle de l'aigua

440,0

211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

437,6

419 Altres serveis de salut

358,1

213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives

351,0

331 Ocupabilitat

316,8

431 Habitatge

263,8

 

En aquest enllaç trobareu informació detallada de tots i cadascun dels programes que gestiona la Generalitat.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: HTML i Excel.