• Imprimeix

Control econòmic i financer

La Intervenció General és l'òrgan encarregat d'exercir el control econòmic i financer intern de la Generalitat de Catalunya, dirigir i gestionar la comptabilitat pública i formar els comptes econòmics del sector públic. La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control de l’eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

Des d'aquesta pàgina podeu accedir a les auditories internes i als informes de fiscalització externs elaborats per aquests dos organismes.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i Sindicatura de Comptes.
  • Format de les dades: PDF.