• Imprimeix

Registre electrònic d’empreses licitadores

Accés, mitjançant la identificació prèvia dels usuaris, al web del Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI). El RELI és un registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que recull dades relatives a la personalitat jurídica, la capacitat, la representació i l solvència de les empreses que volen contractar amb les administracions públiques.

L'objectiu del RELI és facilitar a les empreses la concurrència en procediments d'adjudicació de contractes públics i contribuir a la penetració de les noves tecnologies en la contractació pública. S'hi poden inscriure les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que acrediten personalitat jurídica i capacitat d'obrar i que no estan en situació de prohibició per contractar.

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: Registre electrònic d’empreses licitadores.
  • Format de les dades: HTML.