Memòries de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA) és un òrgan consultiu específic en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic que resol les consultes de caràcter general en relació amb la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en aquesta matèria. La memòria corporativa de la JCCA inclou informació sobre els aspectes més rellevants de la seva actuació en els àmbits normatiu i consultiu, el relatiu a l’activitat contractual i registral, i el que fa referència a la contractació electrònica.

 
  • Actualització: anual.
  • Font de les dades: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
  • Format de les dades: PDF.

Memòries de la Direcció General de la Contractació Pública

Les memòries descriuen les principals actuacions realitzades per la DGCP en compliment de la seva missió de dirigir les actuacions per a la consecució dels objectius del Govern en matèria de contractació pública i de vetllar per l’aplicació del principi de transparència administrativa en la contractació pública per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic.

Aquestes actuacions es materialitzen fonamentalment mitjançant l’establiment de directrius i de criteris d’actuació o amb la proposta de canvis per a la millora d’aspectes administratius, tècnics o econòmics de la contractació pública.

  • Actualització: anual.
  • Font de les dades:  Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
  • Format de les dades: PDF.