• Imprimeix

Dades de les adquisicions de subministraments per Internet

En aquest apartat es mostra la relació de subhastes electròniques efectuades mitjançant l’eina corporativa de la Generalitat de Catalunya. 

S'entén per subhasta electrònica el mecanisme iteratiu de selecció d'ofertes, amb un dispositiu electrònic d'avaluació automàtica, al qual es pot recórrer per a qualsevol procediment de contractació.

Concretament, de cada contracte s'informa la data de la subhasta, l'organisme contractant, l'objecte i el concepte del contracte, l'import de licitació, l'import d'adjudicació i el percentatge de baixa.

  • Actualització: semestral.
  • Font de les dades: web de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
  • Format de les dades: PDF.