• Imprimeix

Marc normatiu

La Direcció General de Contractació Pública (DGCP) té per missió vetllar per l’aplicació dels principis de transparència, lliure competència i igualtat d’oportunitats en la contractació pública, millorar-ne l’eficiència i impulsar-hi l’aplicació dels mitjans electrònics.

En el marc d’aquesta missió, i en la seva funció d’establir directrius i unificar criteris d’actuació, la Direcció General de Contractació Pública (DGCP) promou acords i instruccions d’aplicació a la contractació pública dels departaments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

  • Actualització: contínua, en la mesura que s’aprovin nous acords, directives i instruccions.
  • Font de les dades: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.
  • Format de les dades: PDF.