Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) és una empresa pública que té com a objecte social projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d’infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui, participi o hagi acordat amb tercers, així com els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

Infraestructures.cat és una societat mercantil de caràcter públic, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, sotmesa a dret privat i amb condició de mitjà propi i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya, d’acord dels articles 4.1.n) i 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). Atesa la seva naturalesa d’empresa pública que pertany al sector públic, es considera poder adjudicador d’acord amb el que disposa l’article 3.3.b) del TRLCSP, i resta subjecte al TRLCSP pel que fa als poders adjudicadors que no són Administració pública.

El web Infraestructures.cat en detalla la documentació genèrica per a totes les licitacions.

 

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: Infraestructures.cat.
  • Format de les dades: PDF.
  • Reutilització de la informació: tots els continguts del web, tret que s'hi indiqui el contrari, són titularitat exclusiva d’Infraestructures.cat, com també, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, els textos, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareixen en el web.