• Imprimeix

Alertes i anuncis previs

Informació sobre els contractes que els òrgans de contractació tenen previst licitar, d'acord amb l'article 13.1.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  • Actualització: contínua.
  • Font de les dades: plataforma de serveis de contractació pública.
  • Format de les dades: HTML i XML.