Les polítiques de govern obert persegueixen una comunicació bidireccional, permanent i transparent entre l’Administració i la ciutadania. El nou país que estem construint reclama un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides en què els ciutadans puguin confiar en les institucions. Cal retornar la política a la ciutadania; calen ciutadans i ciutadanes informats perquè puguin participar en la presa de decisions polítiques; cal consolidar unes institucions transparents, rigoroses i capaces de respondre a les demandes de la ciutadania del segle XXI.

Així, la Generalitat es planteja quatre grans reptes en matèria de govern obert:

  • Garantir una aplicació rigorosa i efectiva de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Implantar un sistema de govern obert dins l’Administració catalana que integri les polítiques de transparència, de dades obertes i de participació ciutadana.
  • Lluitar contra la corrupció: màxima transparència i informació pel que fa a la contractació i a les subvencions públiques.
  • Contractar de forma legalment i èticament impecable, socialment responsable i econòmicament eficient.

Eines a l’abast dels ciutadans

Els ciutadans poden participar en les polítiques de govern obert a través de diferents portals impulsats per la Generalitat: 

  • transparenciacatalunya.cat El portal és gestionat per la Generalitat i incorpora la informació de les administracions locals i d’altres administracions i entitats catalanes.
  • dadesobertes.gencat.cat És el portal on estan publicades les dades de caràcter públic de la Generalitat amb l’objectiu de fomentar-ne l’ús i la reutilització.
  • participa.gencat.cat És el portal de participació ciutadana des d’on es pot accedir als òrgans estables de participació i als processos de participació ciutadana promoguts per la Generalitat. 

En cas que els ciutadans no hi trobin la informació que busquen, poden fer ús del seu dret d’accés a la informació pública, que permet sol·licitar a través d’un formulari específic tota mena d’informació pública.

Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya

L’àrea de govern que té per missió impulsar i promoure el govern obert dins la Generalitat és la Secretaria de Transparència i Govern Obert, adscrita al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

Altres òrgans sorgits arran de l’aplicació de la política de govern obert dins la Generalitat són:

  • Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO) Té per objecte la coordinació interdepartamental de les polítiques de transparència i govern obert de la Generalitat. A part del plenari, la CITGO està formada per la Comissió Tècnica per a la Transparència i Accés a la Informació, i la Comissió Tècnica per a la Participació Ciutadana.
  •  Comitè Assessor d’Ètica Pública Té com a missió garantir el compliment del Codi de conducta d’alts càrrecs i directius i contribuir a millorar i enfortir la relació de confiança de la ciutadania envers la gestió dels afers públics.
  • Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) És l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot presentar una reclamació si una administració catalana li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat.

La peça clau: la ciutadania activa

En tota política de govern obert, l’element principal és la ciutadania, que és qui pot fer ús de les dades i de la informació que se li ofereixen per col·laborar en la millora del funcionament de l’Administració. Aspirem a una ciutadania activa que utilitzi la informació no només com a mecanisme de control i d’avaluació dels qui prenen les decisions, sinó també amb la finalitat de participar-hi i contribuir a millorar les polítiques públiques.