• Imprimeix

Xarxa de Governs Transparents de Catalunya

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya és un marc de col·laboració estable creat l’any 2015 per tal de facilitar el compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya.


La creació de la Xarxa prové d’un mandat parlamentari (Moció 179/X, de febrer del 2015, del Parlament de Catalunya) que insta la Generalitat a crear un espai de col·laboració amb el món local per tal de desplegar i aplicar la Llei en aquest àmbit competencial, i facilitar les formes de cooperació necessàries entre les diferents institucions obligades per llei.


La creació de la Xarxa es va materialitzar en la signatura d’un conveni marc de col·laboració en quatre grans àmbits, i va ser impulsat pels ens següents: la Generalitat, mitjançant el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; les quatre diputacions; l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis de Catalunya. En data 10 de novembre del 2016, per acord del plenari, s’hi va adherir l’Àrea Metropolitana de Barcelona.


Amb la creació del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, la Secretaria de Transparència i Govern Obert assumeix les tasques d’impuls de les polítiques de transparència i govern obert de la Xarxa.


Actualment, la Xarxa funciona a través de diversos grups de treball, com ara el grup de treball de participació ciutadana que impulsa les noves maneres de relacionar-se que té l'administració amb la ciutadania. Els grups tracten matèries molt diverses: temes de transparència, de publicitat activa, de bon govern, o de formació dirigida als ens locals. La Xarxa facilita el coneixement i l’intercanvi de recursos jurídics, tecnològics i de formació.

 

 

Portal de la Transparència. Els signants es comprometen que el Portal de la Transparència de Catalunya integri la informació dels governs locals i que faciliti accés, interconnexió i interoperabilitat amb els portals de cadascun dels ens. La Generalitat, com a responsable del Portal, informarà puntualment del desenvolupament del lloc web i posarà a disposició dels governs locals, a través del Consorci AOC, solucions tecnològiques comunes que els permetin disposar de portals de transparència propis. Les diputacions, per la seva part, impulsaran la creació de portals de transparència dels governs locals a partir de les solucions facilitades per la Generalitat o bé per mitjà dels portals de les mateixes diputacions, garantint la interconnexió amb el Portal de Transparència de Catalunya.

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. La Generalitat vetllarà perquè el reglament de la Comissió contingui les previsions necessàries per tal que es tinguin en compte la situació, característiques i peculiaritats de l’Administració local.

Programa de suport als governs locals. Generalitat i diputacions assistiran conjuntament a les entitats locals, especialment les que disposin de menys capacitat operativa, per a l’aplicació de la Llei de transparència. Aquest suport tindrà caràcter tecnològic, econòmic i financer (per mitjà de la convocatòria de subvencions específiques) i jurídic (a través de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, en forma de lloc web amb accés a normativa aplicable, guies i notes explicatives i criteris d’interpretació de la llei).

Programa general de formació. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya proposarà un programa de formació per a càrrecs electes, alts càrrecs i altres servidors públics i persones obligades per la Llei.