• Imprimeix

Decret de creació, funcions i composició

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix en el seu preàmbul que tots els poders públics estan al servei de l'interès general i dels drets de la ciutadania i disposa, a l'article 71.4, que l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el principi de transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió.

La Comissió és presidida per la persona titular del departament competent en matèria de transparència i govern obert, i està integrada, a més, per les persones titulars dels òrgans següents:

 • Secretaria del Govern, que n'exerceix la vicepresidència primera.
 • Secretaria de Transparència i Govern Obert, que n'exerceix la vicepresidència segona.
 • Secretaries generals dels departaments de l'Administració de la Generalitat.
 • Gabinet Jurídic de la Generalitat.
 • Secretaria d'Administració i Funció Pública.
 • Secretaria de Finances Públiques.
 • Direcció General de Coordinació Interdepartamental.
 • Direcció General d'Atenció Ciutadana.
 • Direcció General de Contractació Pública.
 • Direcció General de Transparència i Dades Obertes.
 • Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
 • Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 • Direcció General de Participació Ciutadana.
 • Intervenció General.
 • Direcció General de Patrimoni Cultural.

 

La secretaria de la Comissió Interdepartamental és exercida per una persona funcionària, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot, i que és designada per la persona que presideix la Comissió.

Les funcions de la Comissió són les següents:

a) Aprovar i avaluar les estratègies i directrius per garantir el compliment de la normativa de transparència i govern obert per part dels departaments de l'Administració de la Generalitat, els organismes, les entitats de dret públic, les societats amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic i els consorcis de l'Administració de la Generalitat.

b) Fer el seguiment i l'avaluació del Pla de Govern Obert i de la planificació que aprovi el Govern de la Generalitat en aquest àmbit.

c) Proposar l'aprovació de la normativa de desenvolupament que es consideri necessària.

d) Rebre la informació dels treballs de la Comissió tècnica per a la transparència i accés a la informació i de la Comissió tècnica per a la participació ciutadana.

e) Aprovar instruments de principis, bones pràctiques o conductes recomanables en relació amb tots els àmbits de transparència i participació ciutadana.

f) Qualsevol altra funció que li encomani el Govern en aquest àmbit.