El principi de transparència és un dels eixos vertebradors de les polítiques i actuacions en matèria de govern obert. Per coordinar, impulsar i controlar l’aplicació d’aquest principi en els àmbits de la contractació pública i de l’accés a la informació pública s’ha creat la Secretaria de Transparència i Govern Obert, amb dues direccions generals.  També hi ha altres òrgans responsables en matèria de transparència, com ara una comissió interdepartamental, les unitats d’informació de les secretaries generals de cada departament, i els anomenats òrgans de garantia, que vetllen per garantir el compliment de la normativa.