• Imprimeix

Normativa de transparència

Aquí trobareu la normativa de transparència de diversos organismes aplicable a Catalunya. 

 

Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Article 45 de la Llei 19/2014 derogat per disposició derogatòria del Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.

 

Antecedents 

Dictamen de la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Versió 18.06.2014

Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Versió 24.04.2014

Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Versió 14.01.2014

 

Normativa de transparència

Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya

Decret 233/2016, de 22 de març, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert 

Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents

Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions

  

Altres documents

Acord GOV/53/2017, pel qual s'aprova el Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018

Acord GOV/82/2016, pel qual s'aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, grups d'interès i ètica pública

Acord GOV 107/2015, pel qual s'aprova el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017

 

Informes

Informe sobre les condicions de reutilització de la informació pública

Informe sobre la possibilitat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya d’impugnar les resolucions de la GAIP en via contenciosa

Informe sobre derogació tàcita art. 94.6 de la Llei de Finances Públiques

Informe sobre aplicació dels límits del dret d'accés pel que fa als actes dels òrgans col·legiats

 

Parlament de Catalunya

Reforma parcial del Reglament del Parlament

Moció 179/X del Parlament de Catalunya, sobre les accions per desplegar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

Moció 217/X del Parlament de Catalunya, sobre l'aplicació en l'àmbit local de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Resolució 1028/X del Parlament de Catalunya per la qual es designen els membres de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

Codi de conducta dels membres del Parlament de Catalunya.

 

Reglament (CE) núm. 1049/2001 del Parlament europeu i del Consell, de 30 de maig de 2001, relatiu a l'accés del públic als documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió

Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de novembre de 2003 relativa a la reutilització de la informació del sector públic (modificada per la Directiva 2013/37/UE) versió consolidada

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre l’accessibilitat als llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic

Legislar millor: obtenir millor resultats per una Unió més forta (COM/2016/0615 final)

 

 

Conveni del Consell d'Europa sobre l'accés als documents públics

Versió anglesa

Versió francesa

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Reial decret 919/2014, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut del Consell de Transparència i Bon Govern

Projecte de reial decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Andalusia

Llei 1/2014, de 24 de juny, de transparència pública d'Andalusia

Decret 289/2015, de 21 de juliol, pel qual es regula l'organització administrativa en matèria de transparència pública en l'àmbit de l'Administració de la Junta d'Andalusia i les seves entitats instrumentals

Aragó. Llei 8/2015, de 25 de març, de transparència de l'activitat pública i participació ciutadana

Canàries. Llei 12/2014, de 26 de desembre, de transparència i d'accés a la informació pública

Castella i Lleó. Llei 3/2015, de 4 de març, de transparència i participació ciutadana de Castella i Lleó

Castella - la Manxa. Llei 4/2016, de 15 de desembre, de transparència i bon govern de Castella - la Manxa

Comunitat Valenciana. 

Llei 2/2016, de 4 de març, de modificació de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, de bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana;

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana  de la Comunitat Valenciana

Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Comunitat de Madrid. Llei 4/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals i administratives, títol III de transparència, accés a la informació i bon govern.

Extremadura. Llei 4/2013, de 21 de maig, de govern obert d'Extremadura

Galícia.

Llei 1/2016, de 18 de gener, de transparència i bon govern; 

Llei 4/2006, de 30 de juny, de transparència i bones pràctiques en l'Administració gallega

Illes Balears. 

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació.

La Rioja. Llei 3/2014, d'11 de setembre, de transparència i bon govern de la Rioja

Múrcia.

Llei 12/2014, de 16 de desembre, de transparència i participació ciutadana de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Llei 7/2016, de 18 de maig, de reforma de la Llei 12/2014, de 16 de desembre, de transparència i participació ciutadana de la Comunitat autònoma de la Regió de Múrcia. (versió consolidada)

Navarra.

Llei foral 5/2018, de 17 de maig, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Llei foral 5/2016, de 28 d'abril, de modificació de la Llei Foral 11/2012, de 21 de juny, de la Transparència i el Govern Obert;

Llei foral 11/2012, de 21 de juny, de la Transparència i el Govern Obert; correcció d'errors de la Llei foral 11/2012

País Basc.

Projecte de llei de transparència, participació ciutadana i bon govern del sector públic basc

Proposició de Llei de transparència i participació ciutadana de la CAV

Principat d'Astúries.

Projecte de llei de transparència

Reforma, de 25 de novembre de 2016, del Reglament de la Junta General del Principat d’Astúries. Afegeix el nou Títol XIX «De la transparència».