• Imprimeix

Acords de govern de dades obertes

Acord del Govern de 25 d’abril pel qual s’aprova el Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018

L’article 95 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu que el Govern hagi d’aprovar un pla estratègic per a aplicar aquesta llei i n’hagi d’avaluar anualment el grau de compliment, que s’hagi d’especificar el calendari i el pressupost que s’imputa a cada objectiu que cal complir, i que tant el pla com l’avaluació del grau de compliment s’hagin de publicar en el Portal de Transparència. Amb aquest objectiu, el 2015 es va impulsar el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017. En aquest sentit, aquest Pla de Govern Obert, tot i que va més enllà de la Llei de transparència, dona continuïtat a les actuacions realitzades en el marc del Pla estratègic de polítiques de transparència anterior, i per tant es continua regint per la norma.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert, com a òrgan competent, ha impulsat l’elaboració del Pla de Govern Obert comptant amb la col·laboració i participació dels departaments de la Generalitat, la Xarxa de Governs Transparents i diversos ens públics competents en àmbits específics del Govern obert. Per la seva banda, la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, com a espai de coordinació, a alt nivell, de les actuacions de Govern obert, ha informat favorablement de l’adopció del Pla de Govern Obert.

El Pla desplega les línies estratègiques en matèria de Govern obert i s’estructura en cinc àmbits: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i qualitat democràtica, i canvi cultural. El primer àmbit engloba les polítiques de publicitat activa i dades obertes; el segon àmbit està orientat a l’obertura de dades públiques i el foment de l’ús d’aquestes; l’àmbit de bon govern comprèn les iniciatives per a promoure la qualitat dels serveis públics i reforçar el comportament ètic de l’Administració i el poder polític; el quart àmbit comporta l’establiment de mesures per a fomentar la participació i col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques; finalment, l’àmbit de canvi cultural agrupa les actuacions destinades a formar, promocionar i sensibilitzar sobre el govern obert. Per cada àmbit el Pla estableix diversos objectius estratègics, objectius operatius i actuacions a dur a terme.

El Pla incorpora mecanismes de seguiment i avaluació. El seguiment del Pla es realitzarà periòdicament, i s’informarà dels resultats a la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert, mentre que l’avaluació tindrà caràcter anual i els resultats es presentaran al Govern de la Generalitat, i posteriorment es publicaran al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

Acord del Govern de 31 de juliol de 2012 sobre l’impuls de la reutilització de les dades obertes de la Generalitat de Catalunya en l’activitat econòmica

En la nova societat del coneixement, Internet pren forma de plataforma que avança cap a desenvolupaments basats en la col·laboració. El web actual és espai d’intercanvi i compartició de fluxos i coneixement, i esdevé a la pràctica una eina de suport a l’anomenada intel·ligència col·lectiva. En aquest nou entorn, el valor no es desprèn de la possessió de la informació sinó de compartir-la i treballar-la en xarxa o al núvol. La innovació es concreta en un model més relacional, en el qual tots els actors participen en l’addició de valor de productes i serveis ja existents o totalment nous, gràcies a aquest coneixement col·lectiu.
En aquest nou escenari, s’imposa un canvi de paradigma en el rol d’exclusivitat de les administracions públiques en la provisió de continguts i el desenvolupament d’aplicacions de negoci en l’àmbit públic, per tal d’estimular la innovació i ajudar les empreses i les persones emprenedores a idear nous béns i millorar processos. Aquest procés ha de portar associat l'obertura de les bases de dades públiques, perquè ciutadania i empreses hi afegeixen valor. Així l’Administració pot aconseguir disminuir costos operacionals perquè coprodueix continguts i serveis amb altres actors.
Un informe encarregat per la Comissió Europea a Graham Vickery (Review of recent studies on psi re-use and related market developments) del 2011 conclou que posar a disposició de la ciutadania i les empreses les dades públiques de què disposa la Unió Europea, com la localització d’establiments, preus o mesuraments i altra informació produïda pels governs i el sector públic, com l’estadística, meteorològica, informació geogràfica, turística, administrativa o judicial, etc. pot incrementar la seva riquesa en 40.000 milions l’any, i que la reutilització i comercialització d’aquestes dades podria elevar la xifra, per impacte directe i indirecte, fins als 140.000 milions. D’acord amb això, la Unió Europea anima els governs a avançar en l’estratègia d’obertura de la informació de què disposa el seu sector públic i està enllestint una nova Directiva que suposarà un pas endavant en relació amb la Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la reutilització de la informació del sector públic, que va suposar el primer marc comunitari regulador del procés d’obertura d’arxius dels estats membres.
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, ja fa dos anys que va iniciar el programa d’obertura de dades, posant a l’abast de la ciutadania i empreses el portal Dades obertes gencat, que agrupa i amplia totes les iniciatives de dades obertes de la Generalitat, ofertes de manera òptima des del punt de vista de la seva posterior reutilització. Aquest portal va encetar la seva activitat amb l’obertura de 120 conjunt de dades (dataset), que incloïen dades de tipus estadístic, geogràfic, cartogràfic, meteorològic i lingüístic. Al llarg dels darrers dos anys el catàleg s’ha anat ampliant amb altres conjunts de dades que poden resultar útils per a les persones i empreses reutilitzadores, fins arribar en l’actualitat a superar la xifra de 250 conjunts de dades.
L’impuls en aquest darrer període ha coincidit amb la ferma voluntat del Govern d’avançar cap a la governança oberta, entesa com a un exercici del Govern d’obrir-se a la ciutadania, apropar-hi la informació de què disposa fruit de la seva gestió pública o de l’exercici de les seves facultats, i facilitar la interacció i el diàleg amb la ciutadania a través de les xarxes socials.
Aquest objectiu de transparència i de proximitat a la ciutadania, que passa per l’establiment dels mecanismes més òptims i simples per a l’accés de la ciutadania, en igualtat de condicions, a la informació pública es recull en l’eix 7 del Pla de Govern 2011-2014, titulat “Una administració àgil i sostenible al servei del ciutadà, i dels objectius de desenvolupament econòmic i social del país”. Aquest objectiu de transparència i bon govern troba el seu desenvolupament en el Pla departamental de la Presidència, que en el seu objectiu 3 estableix la voluntat del Govern de promoure, mitjançant internet i les TIC, la transparència com un valor de l’acció de Govern i promoure la millora i la simplificació de l’accés de tota la ciutadania a la informació.
Igualment, l’eix 1 àmbit 7 del Pla de Govern preveu l’acció de suport a l’aparició de noves empreses fomentant l’emprenedoria i facilitant la seva activitat. Entre les mesures previstes per a assolir aquest objectiu s’hi troba la d’incrementar els recursos a disposició de l’emprenedoria. La provisió de dades reutilitzables en el sector econòmic privat constitueix una nova forma de provisió de recursos que afavoreix l’aparició de noves formes d’activitat empresarial.
Cal destacar també que el document de bases “Estratègia Catalunya 2020. Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació”, aprovat pel Govern el 10 d’abril de 2012 amb la finalitat de dissenyar el full de ruta per a la reactivació econòmica de Catalunya, estableix que la implementació de l’obertura de dades és una mesura amb impacte en la millora de la competitivitat de l’economia, en el dinamisme empresarial, així com en l’àmbit de la innovació i el coneixement. Així, a l’eix 6.7.5 s’hi recull que: “en l’evolució cap a la societat xarxa sorgeix un nou model relacional d’innovació en el qual tots els actors participen en l’addició de valor de productes i serveis (coneixement col·lectiu). El web i les xarxes socials atorguen als productes i als serveis noves funcionalitats, tant en la gestió (disminució del temps, estalvi de desplaçaments, treball en xarxa, etc.) com en la prestació (possibilitats de comercialització, simulació, accessibilitat, compartició de coneixement, explotació de recursos multimèdia, emmagatzematge, informàtica en núvol, etc.).”
Efectivament, l’accés de la ciutadania a les dades de què disposa el sector públic no és simplement un exercici de transparència pública, sinó també una eina de què disposa el Govern per a incentivar l’emprenedoria i el desenvolupament des del sector privat de productes i funcionalitats creades a partir d’aquestes dades i afavorir la seva productivitat, en la mesura en què aquesta informació que constitueix la matèria primera sobre la qual afegir-hi el valor es posa a l’abast del teixit empresarial i la innovació de manera gratuïta i en formats que millor afavoreixin la seva reutilització.
En l’actual context de recessió econòmica, la Generalitat de Catalunya vol accelerar aquest procés d’obertura de dades per tal de situar l’emprenedoria i el teixit empresarial de Catalunya en les millors condicions de competitivitat per a la creació de noves formes de negoci basades en productes, aplicacions i funcionalitats desenvolupades a partir de la reutilització de les dades obertes per la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Amb aquesta finalitat, el Govern vol impulsar l’elaboració d’un inventari de dades públiques reutilitzables, incloent-hi les dades dinàmiques, és a dir, les que canvien més sovint, i programar-ne la seva obertura a través del portal Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya d’acord amb un calendari estratègicament elaborat d’acord amb l’objectiu de promoure l’emprenedoria i l’activitat econòmica. Igualment, i amb la mateixa finalitat, el Govern vol fer difusió a través d’aquest portal dels productes, aplicacions i funcionalitats desenvolupades a partir de la reutilització d’aquestes dades obertes.
D’acord amb les competències que Decret 325/2011, de 26 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència, atribueix al departament de la Presidència i concretament a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió en l’àmbit de la direcció del procés d’obertura de dades públiques (art. 31.1.e), correspon a aquesta unitat l’elaboració de l’inventari de dades públiques reutilitzables i el calendari estratègic d’obertura de les mateixes, amb el suport dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic.
Per tot això, a proposta del titular del Departament de la Presidència, el Govern
ACORDA
1. Impulsar un inventari de dades públiques susceptibles de ser obertes, no processades ni transformades, del conjunt de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, i elaborar un calendari per publicar-les en el portal Dades obertes de la Generalitat de Catalunya, prioritzant-hi aquelles que puguin aportar millors oportunitats de negoci per a l’emprenedoria i la iniciativa social.
2. Encarregar a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència, com a òrgan responsable de dirigir el procés d’obertura de dades públiques de la Generalitat de Catalunya, les tasques següents:
2.1. L’elaboració d’un inventari del conjunt de dades públiques de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, no processades ni transformades, susceptibles de ser obertes.
2.2. L’elaboració d’un calendari, amb la participació del departament competent, per publicar esglaonadament en el temps les dades de l’inventari en el portal Dades obertes de la Generalitat de Catalunya, prioritzant-hi aquelles dades que puguin aportar millors oportunitats de negoci per a l’emprenedoria.
2.3. L’elaboració d’una guia d’aplicació que contingui els criteris que regeixen el procés d’obertura de dades i la reutilització.
2.4. L’impuls de la col·laboració amb entitats, organitzacions i altres administracions per fomentar projectes de reutilització de dades.
2.5. L’impuls de mecanismes de detecció de demanda pel que fa a dades públiques reutilitzables.
2.6. La gestió i el manteniment del portal Dades obertes de la Generalitat de Catalunya, que difondrà el catàleg de dades obertes així com els aplicatius i desenvolupaments creats a partir d’elles.
2.7. La promoció, col·laborant, si escau, amb altres òrgans de la Generalitat, col·legis professionals, cambres oficials, universitats, escoles professionals i entitats relacionades amb la matèria, de la celebració de sessions de treball per desenvolupar funcionalitats i aplicatius a partir de l’alliberament de conjunts de dades reutilitzables.
3. Els departaments de l’administració de la Generalitat, en l’àmbit competencial respectiu, hauran de:
3.1. Comunicar a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del departament de la Presidència les dades susceptibles de ser obertes, així com les activitats realitzades en l’àmbit de la reutilització de dades.
3.2. Elaborar plans departamentals de reutilització que detallin la informació disponible a oferir en el portal Dades obertes de la Generalitat de Catalunya.
3.3. Preveure, des de l’inici del procediment, des del punt de vista tecnològic, que els formats i la disposició de les dades facilitin la posterior extracció, tractament, obertura i interoperabilitat de les dades.

Acord del Govern de 9 de novembre de 2010 de posada en marxa del Projecte d’obertura de dades públiques de la Generalitat

En compliment de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, de reutilització de la informació del sector públic, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
La informació, com qualsevol de les altres primeres matèries, és un bé que es pot transformar i que crea valor econòmic. L’ús de la tecnologia està canviant irreversiblement la forma com les persones treballen i produeixen, aprenen i es relacionen entre si i el seu entorn. La nova dimensió de la tecnologia transforma les organitzacions públiques i privades i les fa avançar cap a l’economia del coneixement.
Les dades en origen, no processades ni transformades, permeten aportar valor si són utilitzades per generar noves funcionalitats i serveis. Amb el concepte reutilització de la informació generada pel sector públic ens referim a l’ús que en poden fer persones, empreses i organitzacions per crear nous productes i/o serveis per a altres públics o destinataris.
La Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre de 2003, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la reutilització de la informació del sector públic, es va adoptar amb la finalitat d’explotar el potencial de la informació del sector públic i superar les barreres d’un mercat europeu fragmentat, establint uns criteris homogenis per al tractament de la informació susceptible de ser utilitzada per persones físiques o jurídiques.
La Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic, que incorpora al nostre ordenament jurídic la Directiva 2003/98/CE, així com la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, atenen aquesta rellevància de la informació per al desenvolupament econòmic i justifiquen el plantejament d’aquest Acord.
Amb la llibertat d’accés a la informació pública, hi ha la voluntat d’avançar cap a la governança oberta, basada en els valors de transparència, participació, servei i eficiència, amb les restriccions òbvies de privacitat, seguretat o propietat intel·lectual o industrial.
El Govern de la Generalitat es compromet a l’obertura progressiva de les dades públiques de què disposi, amb les limitacions esmentades. La disposició d’aquestes dades es farà prioritzant els interessos de servei públic, garantint la màxima qualitat de les dades en el contingut i el format, fent que siguin al màxim d’intel·ligibles per a la ciutadania en general i usant llicències de difusió oberta que permetin l’aprofitament comercial quan escaigui.
Per tot això, a proposta del titular del Departament de la Presidència, el Govern

 Acorda


1. La posada en marxa, sota la direcció i la coordinació de l’òrgan competent en matèria d’Atenció Ciutadana, del Projecte d’obertura de dades públiques de la Generalitat, amb els objectius següents:
Millorar la informació pública i garantir-ne l’accés a tothom.
Promoure la creació de valor amb la reutilització de la informació pública.
Incrementar la transparència informativa.
Facilitar l’ordenació interna dels sistemes d’informació dins l’Administració.
Fomentar la interoperabilitat entre serveis del sector públic.


2. El Projecte tindrà en compte els àmbits que la Comissió Europea assenyala com a prioritaris en la secció 8 de l’informe MEPSIR (Measuring European Public Sector Information Resources) de juny de 2006.


3. En una primera fase, el Projecte s’orientarà a conjunts de dades que actualment siguin fàcilment disponibles i que no representin controvèrsia des del punt de vista de la seguretat, la confidencialitat i la propietat, que es publicaran en el portal denominat Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.


4. Encarregar a l’òrgan competent en matèria d’Atenció Ciutadana que avaluï la possibilitat d’implantar desenvolupaments que incrementin la interoperabilitat dels conjunts de dades mitjançant l’ús de formats i estàndards de l’anomenada web semàntica, sense que aquesta línia de treball vagi en detriment de la posada en obert més immediata de les dades més fàcilment reutilitzables.

Data d'actualització:  06.07.2017