• Imprimeix

Resolucions estimades parcialment, desestimades i no admeses

A sota es mostren les resolucions d’accés a la informació pública estimades parcialment, desestimades i no admeses, de l'any 2015 al primer semestre de l'any 2018, dividida per semestres i prèvia dissociació de les dades de caràcter personal. A l'apartat "Destaquem" es troba la relació de totes les resolucions des de l'entrada en vigor de la Llei de transparència.

 • 2018_0001 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0003 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0010 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0016 Sol·licitud d'accés a informació pública relatiu a l'expedient de tramitació del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic
 • 2018_0017 Places de les escoles bressol
 • 2018_0021 Ofertes ATRI - Procediment de selecció
 • 2018_0022 Ofertes ATRI - Procediment de selecció
 • 2018_0023 Ofertes ATRI - Procediment de selecció
 • 2018_0028 Certificació del nombre d’unitats i del nombre d’alumnes (per separat) de Educació infantil, educació primària, educació secundària, batxillerat i cicles formatius, dels centres públics i dels centres privats 
 • 2018_0036 Places de les escoles bressol
 • 2018_0037 Venta de la Grossa de Cap d'Any
 • 2018_0046 Informació sobre el nombre d’accidents relacionats amb la pràctica de la cacera
 • 2018_0049 Informe
 • 2018_0056 Fitxes tècniques dels plats del menú (sense ou, cacauet-fruits secs- ni llegums Escola Riera Alta, Santa Coloma de Gramanet
 • 2018_0057 Situació administrativa actual de la granja porcina: si pot continuar l'explotació i si compleix la normativa establerta al D. 40/2014 de 25 de març d'ordenació de les explotacions ramaderes
 • 2018_0060 Informació sobre accidents relacionats amb la cacera a Catalunya, període 2010 a 2017, persones ferides, persones mortes, tipus d'accident
 • 2018_0075 Agenda pública
 • 2018_0086 Agenda pública
 • 2018_0092 Agenda pública
 • 2018_0100 Informació pública, respecte els fitxers de modificació de la RLT de nom FEC17107, FEN17060 i FIT17085
 • 2018_0107 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0112 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0113 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0119 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0121 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0123 Informació pública sobre llocs de treball de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 • 2018_0127 Ofertes ATRI - procés selectiu
 • 2018_0130 Metres cúbics per trimestre (m3/trim) de cabal abocat al col·lector de salmorres del Llobregat 
 • 2018_0131 Cases de jocs i apostes
 • 2018_0137 Informació sobre expedient sancionador A ECAI BALBALIKA
 • 2018_0140 Fallecidos, heridos y afectados por olas de calor
 • 2018_0147 Centre penitenciari obert de Tarragona
 • 2018_0150 Informació sobre explotació ramadera
 • 2018_0151 Derivaciones a centros privados con ánimo de lucro y otras administraciones
 • 2018_0158 Places de les escoles bressol
 • 2018_0159 Productos sanitarios
 • 2018_0161 Certificació del nombre de grups de centres públics i de centres privats de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària, sostinguts amb fons públics de tot el territori de Catalunya per al curs 2018-2019
 • 2018_0164 Declaracions de béns i activitats de Santiago Vila i Vicente i relació de diversos contractes i convenis realitzats durant el seu mandat
 • 2018_0166 Recursos humans
 • 2018_0180 Informació pública sobre llocs de treball de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 • 2018_0197 Bases de dades de les enquestes d'usos lingüístics de 2003, 2008 i 2013
 • 2018_0213 Agenda pública
 • 2018_0219 Ordres del dia i actes del consell executiu
 • 2018_0220 Tancament CEIP Montpedrós
 • 2018_0223 Menors estrangers en la justícia juvenil
 • 2018_0229 Ordres del dia i actes del Consell Assessor per la Transició Nacional
 • 2018_0237 Dades estació elèctrica ubicada a Tàrrega
 • 2018_0238 Llicències de pesca recreativa i permisos de presca en ZPC
 • 2018_0240 Factures i informes 2012-20167, pesca continental
 • 2018_0246 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener de 2016 fins a l'actualitat
 • 2018_0249 Sol·licito accés informació per a totes les escoles públiques i concertades dels districtes de l'Eixample i Sant Martí i Sant Andreu
 • 2018_0250 Listado de los resultados de competencias básicas de los colegios de primaria (públicos y concertados) de Barcelona ciudad. Listado del grado de complejidad de colegios de primaria
 • 2018_0253 Les escoles bressol existents a cada municipi de la província de Barcelona
 • 2018_0257 Informació sobre la promoció d’habitatges de protecció oficial situada a Sant Joan de les Abadesses
 • 2018_0261 Aconseguir MITJÀ DE PROVA (Art. 16.3LJV) per a la vista oral per resoldre decisió Institut escollit per al meu fill 
 • 2018_0265 Relació de tots els treballadors categoria zelador Hospital Universitari Vall d'Hebron any 2017
 • 2018_0275 Obesitat i sobrepès a Catalunya
 • 2018_0288 Informació relativa a l’anunci publicat al portal ATRI, en data 17 de juliol de 2017 i amb referència VEH/131/2017, per tal de cobrir sis llocs de treball de la categoria laboral grup C2 (xofers del Servei de Representació)
 • 2018_0301 Contractes, convenis, concerts i subvencions DGAIA
 • 2018_0302 Convenis, contractes, subvencions o ajudes a 3 fundacions: MAIN, EVEHO i IDEA
 • 2018_0305 Procés selectiu - Oferta ATRI
 • 2018_0306 Informació sobre costos d'hores sindicals
 • 2018_0312 ACORD GOV/145/2017, de 17 d'octubre, pel qual es fixa la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ACORD GOV/48/2017, de 18 d'abril, pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017
 • 2018_0313 Convenis, contractes, subvencions o ajudes a 3 fundacions: MAIN, EVEHO i IDEA
 • 2018_0319 Informació relacionada a les altes i baixes de matrícules de les escoles de la ciutat de Barcelona
 • 2018_0323 Enunciados oposiciones Física y Químicia 2018
 • 2018_0325 Informació sobre el nucli B/21-0271
 • 2018_0334 Còpia expedient Bauhaus
 • 2018_0335 Informació sobre contractació i facturació de l'Hospital i ICPA
 • 2018_0336 Expedients d'investigació oberts
 • 2018_0339 Còpia de tot l'expedient corresponent del procediment de llicència ambiental
 • 2018_0342 Incidentes adversos notificados de productos sanitarios
 • 2018_0347 Informàtics i categories laborals
 • 2018_0354 Reglaments de règim intern dels CRAE i CREI 
 • 2018_0357 Dades expedient instruït pel cas Institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca
 • 2018_0367 Renda garantida de ciutadania
 • 2018_0368 Dades accés a cicles formatius de grau mitjà
 • 2018_0395 Dades règim obert penitenciari
 • 2018_0403 Base de dades d'alcaldes
 • 2018_0463 Solicitud de información en relación con facturación entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB) i ICPA 
 • 2018_0474 Composició de la població escolar al curs 2016/2017
 • 2018_0481 Processos selectius - ofertes ATRI
 • 2018_0482 Processos selectius - ofertes ATRI
 • 2018_0492 Subvencions atorgades a l'empresa INFORDISA
 • 2018_0499 Politiques Actives d'Ocupació
 • 2018_0502 Mecanismes per garantir assistència
 • 2018_0505 Extracció del nom de les empreses que s'han utilitzat per al càlcul d'unes bases de dades
 • 2018_0513 Accedir a informació pública sobre polítiques d'haitatge per raó de l'activitat social de l'entitat PAH
 • 2018_0515 Dades sobre el metge15261,del Servei Públic de Salut
 • 2018_0516 Normalització Lingüística
 • 2018_0519 Llista d'inspeccions fetes en 2017 i 2018 a les empreses que incompleixen les reglamentacions tècniques en matèria de seguretat industrial i llista dels expedients sancionadors incoats
 • 2018_0522 Datos estadisticos sobre el traslado de internos de los centros penitenciarios dependientes de Instituciones Penitenciarias (Estado) a los centros dependientes de la Generalitat de Cataluña
 • 2018_0526 Nivell de matemàtiques a les Proves d'Accés a la Universitat
 • 2018_0530 Instruccions sobre Dispositius de Conducció d'Energia (DEC)i Dispositius de Gravació Personals (DGP)
 • 2018_0533 Informació sobre elements decoratius a rotondes
 • 2018_0535 Relación de viviendas vacías declaradas en 2017
 • 2018_0542 Alumnes d'origen migrant
 • 2018_0543 Còpia d’un presumpte conveni signat entre l’ICS i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en el qual aquest últim estaria assumint obligacions en matèria de recursos humans
 • 2018_0549 Petició de dades estadístiques sobre habitatge
 • 2017_0381 Persones que dormen al carrer a Catalunya
 • 2017_0384 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals / Televisió de Catalunya
 • 2017_0388 Tuteles de menors
 • 2017_0393 Dades de l'enquesta de seguretat publica de Catalunya
 • 2017_0394 Informació de plaça publicada a ATRI
 • 2017_0399 Dades de consum energètic
 • 2017_0407 Tramesa de documentació requeriment 
 • 2017_0410 Informació en matèria d'inspeccions de transport.
 • 2017_0411 Protocol d'admissió d'urgències i altres en relació amb la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • 2017_0412 Resultats de les proves de competències bàsiques de 6è dels darrers 5 anys a l'Alt Penedès
 • 2017_0421 Llistat de béns immobles de titularitat de confessions religioses, per confessió i municipi
 • 2017_0423 Agenda de reunions i llibre visites MHC Felip Puig
 • 2017_0428 Petició d'informació relacionada amb l'Hospital del Marc y Parc de Salut Mar
 • 2017_0432 Informació EAP
 • 2017_0438 Incompliment de la Llei de Transparència per part de la Federació Catalana de Taekwondo (FCT)
 • 2017_0440 Sol·licitud dades inspeccions habitatges ús turístic a Girona
 • 2017_0455 Impost sobre els habitatges buits i la relació de subjectes passius.
 • 2017_0456 Relación de viviendas vacías declaradas
 • 2017_0457 Incompliment de la Llei de Transparència per part de la Federació Catalana de Taekwondo (FCT)
 • 2017_0458 Cesàries
 • 2017_0460 Auditoria serveis prestats pel CTTI
 • 2017_0474 Auditoria serveis prestats pel CTTI
 • 2017_0476 Auditoria serveis prestats pel CTTI
 • 2017_0483 Reobertura del projecte Cal Treserras
 • 2017_0491 Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya
 • 2017_0499 Autoritzacions VTC
 • 2017_0500 Còpia expedient administratiu de tota la documentació del procediment selectiu
 • 2017_0513 Contratación página WEB https://www.referendum.cat
 • 2017_0516 Informació sobre el procés selectiu d'oposició
 • 2017_0521 Comprovar la correcció d'un contracte del Director de la Tv-movie Els Fills del sol i la justificació de pagament al meu nom
 • 2017_0532 Admissions d'urgències, contractes i nomenaments a l'Hospital del Vall d'Hebron
 • 2017_0533 Contractes de manteniment i obres, personal i nomenaments
 • 2017_0543 Sol·licitud d'accés a documentació relativa a llicències Centre Comercial Glòries
 • 2017_0545 Sol·licitud d'expedient acadèmic i altres documents
 • 2017_0549 Sol·licita informe realitzat pels agents rurals i que no em va ser entregada còpia en el moment de les actuacions
 • 2017_0551 Documentació de l'Hospital de Sant Pau que inclou la planimetria i el pla d'evacuació.
 • 2017_0564 Sol·licitud d'informació pública sobre la Fase III de l'assaig clínic d'adalimumab en el tractament de la malaltia de Crohn
 • 2017_0581 Protocol assetjament laboral
 • 2017_0585 Processos selectius de funcionaris
 • 2017_0597 Còpia documentació expedient administratiu de procediment selectiu
 • 2017_0598 Còpia documentació expedient administratiu de procediment selectiu
 • 2017_0610 Informació
 • 2017_0614 Conèixer el recorregut de les autoritzacions VTC i els nous propietaris de les mateixes
 • 2017_0615 Percentatge d'alumnes de batxillerat de 3 escoles del Baix Llobregat que han demanat servei de menjador escolar
 • 2017_0620 Proves de competències
 • 2017_0626 Nom i cognoms de tot el personal de manteniment inclosos càrrecs directius, de l'Hospital Vall d'Hebron
 • 2017_0633 Noms i cognoms del personal d'admissió d'urgències de l'Hospital General, Hospital Maternoinfantil i Traumatologia, que treballa actualment
 • 2017_0634 Relació de llocs de treball de l'Institut Català de la Salut
 • 2017_0646 Coste de asistencia de una persona con discapacidad y enfermedad congenita
 • 2017_0667 Resolucions expedients disciplinaris estudiants
 • 2017_0671 Incompliment de la Llei de Transparència per part de la Federació Catalana de Taekwondo(FCT)
 • 2017_0680 Informació sobre la presència de bandes llatines i altres bandes juvenils a Catalunya
 • 2017_0695 Número de persones que compleixen penes de presó y número de alliberats condicionals a Catalunya
 • 2017_0697 Relació de Llocs de Treball de l'ICS
 • 2017_0705 Televisions als Hospitals
 • 2017_0712 Sol·licitud d'informació de la data de jubilació del personal de l'ICS
 • 2017_0717 Nous nomenaments càrrecs directius i referents a l'any 2017 de l'hospital Vall d'Hebron
 • 2017_0725 Aclaración en relación a la resolución de 3 de abril de 2017 en cumplimiento del auto 55/17
 • 2017_0727 Informació sobre el Pla tècnic de gestió i millora forestal.
 • 2017_0001 Adquisició d'armament i material de defensa pels Mossos d'Esquadra 
 • 2017_0005 Auditoria Règim Aïllament
 • 2017_0006 Pressupostos
 • 2017_0011 Contractes de la concessió de diversos trams de la Línia 9
 • 2017_0017 Explotacions de cavalls 
 • 2017_0019 Informació detallada de les places que s'ofereixen per a la convocatòria 222
 • 2017_0021 Còpia resolució expedient 080620160006572
 • 2017_0029 Accés a instruccions del INSS, en relació al tractament de la prestació per fill a càrrec, quan s'accedeix a un recurs residencial, quan la persona està incapacitada judicialment.
 • 2017_0032 Accés a auditories de la intervenció general sobre el Consorci del Palau de la Música
 • 2017_0043 Accés i còpia d'actuacions corresponents a expedient administratiu finalitzat en el que té la condició d'interessada
 • 2017_0044 Preinscripció i oferta educativa
 • 2017_0048 Informacions relatives a denúncies contra els Mossos d'Esquadra, suspensions de sou i feina dels Mossos d'Esquadra, i nombre d'investigacions internes obertes
 • 2017_0064 Pagament de formació a funcionaris públics.
 • 2017_0071 Armament i material antidisturbis adquirit pel cos de Mossos d'Esquadra
 • 2017_0080 Ajudes públiques a la formació
 • 2017_0088 Sol·licitud 2-17 CNT de la Secció. Sindical de CNT-AIT al Departament de Territori i Sostenibilitat demanant informació al Departament de Territori i Sostenibilitat sobre diversos temes de personal
 • 2017_0101 Llicències i permisos de pesca en ZPC
 • 2017_0103 Informació referent a l'impost sobre els habitatges buits a Catalunya, pels anys 2015 i 2016
 • 2017_0106 Subrogats CTTI
 • 2017_0107 Subrogats a CTTI
 • 2017_0123 Dades IES Josep Brugulat en cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016
 • 2017_0124 Dades en relació a l'IES Pla de l'Estany en cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016
 • 2017_0125 Dades IES Pere Alsius i Torrent dels cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016
 • 2017_0129 Preinscripció escolar
 • 2017_0133 Nombre de beneficiats per la Llei de Dependència
 • 2017_0140 Informàtics i categories laborals
 • 2017_0156 Petició còpia estudis econòmics de costos
 • 2017_0162 Dades de preinscripció i oferta existent per municipi i per titularitat del centre, P3 i 1r ESO
 • 2017_0163 Dades de preinscripció per al curs 2017-2018 i oferta existent per municipi i per titularitat del centre, de P3 i 1r ESO.
 • 2017_0164 Dades de preinscripció i oferta existent per municipi i per titularitat del centre, P3 i 1r ESO
 • 2017_0166 Dades de preinscripció i oferta existent per municipi i per titularitat, P3 i 1r ESO
 • 2017_0168 Subvencions de Presidencia a editoriales y medios de comunicación
 • 2017_0169 Insercions publicitàries de Presidència a editorials i mitjans de comunicació.
 • 2017_0172 Dades sobre aïllament penitenciari
 • 2017_0177 Evolució incidència càncer a les Terres de l'Ebre
 • 2017_0178 Nombre de pacients per cremades
 • 2017_0184 Petició de documentació
 • 2017_0189 Llicències i permisos de pesca en ZPC
 • 2017_0192 Dades de preinscripció i oferta P3 i 1r ESO
 • 2017_0199 Dades preinscripció
 • 2017_0207 Document de desenvolupament del Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat a l'alimentació de nens i adolescents.
 • 2017_0214 ATRI-JUS140-17. Responsable d'assessorament jurídic en matèria de contractació administrativa, convenis i subvencions, A 24-2, de la Secretaria General del Departament de Justícia (16.03.2017)
 • 2017_0215 Institut Català de Finances
 • 2017_0219 Diagnosi de Síndrome d'Alienació Parental o Preocupació Mòrbida
 • 2017_0232 Dades de Preinscripció curs 2017-2018 i dades de centres que hagin oferit més unitats en relació amb el curs 2016-2017  
 • 2017_0246 Recurs d'inconstitucionalitat
 • 2017_0249 RLT del personal funcionari al servei de l'Adm. de la Generalitat proveïts de forma extraordinària pel sistema de comissió de serveis i d'encàrrecs de funcions
 • 2017_0250 Expedient de tramitació de la llicència comercial de la finca ubicada entre c/ Les Mates 1 i Ctra. Barcelona 25 del Vendrell
 • 2017_0254 Dades a la ciutat d'Amposta
 • 2017_0262 Informació sobre T-Mobilitat
 • 2017_0266 Dades preinscripció i oferta P3 i 1r ESO
 • 2017_0267 Adaptació llei transparència
 • 2017_0274 Escola Cal Maiol (Codi 08002022): Ensenyament de la Religió
 • 2017_0281 Sol·licitud de dades per inventariar les línies elèctriques de transport i distribució de municipis de Lleida i Terres de l'Ebre
 • 2017_0286 Ofertes de treball publicades al Portal ATRI des del 13 de gener del 2016 fins l'actualitat
 • 2017_0289 Sol·licitud d'accés a la informació sobre prestacions socials del municipi d'Alcover
 • 2017_0291 Extractes informàtics dels expedients de carrera professional corresponents a les sol·licituds que la interessada hagi pogut formular durant les campanyes 2014 a 2017 ambdós inclosos
 • 2017_0292 Factures dels justificants de despesa
 • 2017_0296 Dades Cesàries
 • 2017_0297 Certificat energètic.
 • 2017_0298 Llei 24/2015. Principi de precaució. Talls de subministraments
 • 2017_0301 Còpia dels expedients relacionats amb qualsevol procediment que el CEB ha tramitat en els darrers 3 anys relacionats amb el CEIP Lavínia
 • 2017_0302 Autoritzacions ampliació granja de porcí d'Explotacions la Floresta SCP al terme municipal de la Floresta
 • 2017_0307 Perfil i trajectòria professional per a la seva publicació al portal de la transparència
 • 2017_0309 Càncer ginecològic registrat en els hospitals del SISCAT
 • 2017_0310 Descripció de lloc de treball i funcions. Petició d'informes
 • 2017_0311 Documentació relativa a llocs de treball
 • 2017_0312 Documentació relativa a llocs de treball
 • 2017_0313 Documentació relativa a llocs de treball
 • 2017_0321 Places i retribucions del Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona
 • 2017_0331 Places i retribucions del Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona
 • 2017_0332 Relacions contractuals existents entre el Consorci Marc Parc de Salut de Barcelona i la societat internacional
 • 2017_0333 Estalvi al canviar el model del CTTI
 • 2017_0335  Informació pública i dades respecte de les places objecte del concurs del cos administratiu (convocatòria provisió núm. FP/001/2017) 
 • 2017_0341 Sol·licitud dades respecte resolució Secretari general Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en la que es desestima l'assignació temporal a un lloc de treball de grup A1
 • 2017_0348 Nomenament temporal en funcions
 • 2017_0355 Nombre centres religiosos comarques gironines
 • 2017_0364 Relació de donants a determinades fundacions
 • 2017_0366 Catàleg de les aules d'entorn rural
 • 2017_0371 Categories laborals treballadors que han percebut pagues extraordinàries
 • 2017_0372 Sol·licitud d'accés a les dades de les obres d'edificació i obra civil acabades que ha gestionat infraestructures de Catalunya els darrers anys.
 • 2017_0374 Petició documentació licitació "millores local barreres acústiques. Carretera C-58. Tram Badia del Vallès". Clau: MB-10039"
 • 2017_0379 Dades sobre escoles de Ciutat Vella i nivells de resultats escolars
 • 2017_0724 Sancions per infraccions normativa ambiental

 

 

 

 

 • 2016_0398 Proves d'Accés a la Universitat
 • 2016_0410 Acumulació de sol·licituds (Reclamació de tutela)
 • 2016_0411 Tres peticions: Projecte multimedia psicopedagògic. Sortides escolars. Viatge fi de curs
 • 2016_0426 Sol·licitud de dades per fer servir en un treball d'investigació (tesi doctoral)
 • 2016_0437 Institut Català de Finances
 • 2016_0438 Nomenament i pressa de possessió. Expedient personal
 • 2016_0445 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Althaia (Manresa)
 • 2016_0448 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Hospital Sant Bernabé
 • 2016_0450 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Hospital de Campdevànol
 • 2016_0454 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Centre d'Higiene Mental Les Corts
 • 2016_0455 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Centre integral de Salut Cotxeres
 • 2016_0456 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Centre polivalent Can Fosc
 • 2016_0457 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal
 • 2016_0458 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Centre Social i Sanitari Frederica Montseny (Viladecans)
 • 2016_0462 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Clínica Galatea
 • 2016_0463 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Clínica Girona
 • 2016_0464 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Clínica Llúria
 • 2016_0465 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Residència Clínica Nostra Senyora de Guadalupe (Esplugues)
 • 2016_0466 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Clínica de Ponent
 • 2016_0467 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Clínica Sant Antoni (Barcelona)
 • 2016_0488 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Hospital Esperit Sant
 • 2016_0492 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Hospital de la Santa Creu (Vic)
 • 2016_0493 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Hospital Sant Pere Claver
 • 2016_0494 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Nou Barris per la Salut Mental
 • 2016_0495 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Orienta (Sant Boi)
 • 2016_0496 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Puigvert
 • 2016_0498 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Sant Francesc d'Assís (Centre sociosanitari Can Torras)
 • 2016_0501 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Consorci Sanitari del Garraf
 • 2016_0502 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor
 • 2016_0506 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
 • 2016_0507 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Grup Blauclinic (Centre Sant Josep Oriol, Centre sociosanitari Dolors Aleu, Centre sociosanitari Sant Jordi de la Vall d'Hebron, Centre sociosanitari Isabel Roig, Clínica Barceloneta)
 • 2016_0509 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Grup MUTUAM (Residència Vilaseca, Hospital sociosanitari MUTUAM Girona, Hospital sociosanitari MUTUAM Güell, Residència Aidar)
 • 2016_0511 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Institut Guttmann
 • 2016_0512 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Hestia Alliance (Hestia Balaguer, Hestia Palau, Clínica Coroleu, Hestia Gràcia, Hestia Maresme, Hestia Duran i Reynals, Institut Fredman)
 • 2016_0520 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Sant Hospital (La Seu d'Urgell)
 • 2016_0525 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Privada Hospital de Mollet
 • 2016_0526 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Mútua de Terrassa
 • 2016_0527 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
 • 2016_0528 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) (Hospital de Palamós), CABSE (àrees bàsiques de salut) i Palamós Gent Gran.
 • 2016_0533 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Residència Prytanis Centres Assistencials (Centre sociosanitari Hospitalet i Sant Boi)
 • 2016_0550 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Hospital Universitari Sagrat Cor
 • 2016_0552 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Hospital Sant Celoni
 • 2016_0553 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb tots els seus centres
 • 2016_0555 Sol·licitud retribucions càrrecs directius SARQuavitae (Residència Terra Ferma, Hospital Jaume Nadal Meroles, Centre sociosanitari Mont Martí, Centre sociosanitari Josep Servat, Centre sociosanitari Regina, Centre sociosanitari Sant Jordi)
 • 2016_0558 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
 • 2016_0561 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Espitau Val d'Aran
 • 2016_0562 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Pius Hospital de Valls
 • 2016_0574 Sol·licitud d'accés a informació pública. Sra. *DP* integració APD
 • 2016_0575 Beneficiats per la Llei de Dependència
 • 2016_0579 Dades electes locals
 • 2016_0594 Condecoracions dels Mossos d'Esquadra concedides durant els últims 10 anys
 • 2016_0606 Aprovades oposicions procés selectiu cos administratiu convocatòria 160 any 2008
 • 2016_0622 Pla XFOCat
 • 2016_0631 Solicitud de comunicación transcrita en castellano
 • 2016_0637 Que és faci pública en el Portal de Transparència la retribució dels salaris de tots els professionals del CMPSB, mitjançant el model 190
 • 2016_0643 Despeses desglossades viatges oficials d'alts càrrecs 2010- Actualitat
 • 2016_0649 Tipus educatiu i dietes
 • 2016_0670 Deute de la Generalitat i sector públic
 • 2016_0671 Acceso a la información pública
 • 2016_0674 Provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de comandament del Departament de Cultura.
 • 2016_0682 Detall de la recaptació derivada de l'impost de grans superfícies comercials 
 • 2016_0707 La gestió forestal a l’espai de la Tallada de Refalgarí al Parc Natural dels Ports i Danys produïts per espècies protegides al Delta de l’Ebre
 • 2016_0728 Petició de còpia Expedient 03557915
 • 2016_0731 Informació de l'actuació dels Agents del Cos d'Agents Rurals de Catalunya
 • 2016_0738 Garanties retributives del personal funcionari o laboral al servei de l'Administració que ocupa llocs directius
 • 2016_0741 Petició d'acta i documentació sobre cas d'un porc senglar exposat a la Fira del Flabiol d'Arbúcies
 • 2016_0750 Dades de personal sanitari, segregat per sexe, del sistema públic i concertat
 • 2016_0754 Retard en els pagaments de la Llei de l'Estat 39/2006 relativa a la dependència
 • 2016_0756 Certificat dades registrals càrrecs Fundació 
 • 2016_0762 Estadísticas de plazas escolares de la ciudad de Barcelona
 • 2016_0763 Recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.
 • 2016_0766 Sol·licitud d'accés a la informació
 • 2016_0768 Sol·licitud d'UGT sobre nombre de vacants, substitucions i llocs de treball en centres penitenciaris
 • 2016_0777 Límits municipals
 • 2016_0778 Estadístiques multes
 • 2016_0780 Sol·licitud d'informació sobre taxa d'ocupació Hotelera
 • 2016_0782 Resposta requeriment
 • 2016_0783 Estudis sobre el deute de la Generalitat
 • 2016_0785 Número d'interinatges
 • 2016_0786 Llocs de treball a la Generalitat
 • 2016_0802 Usuaris diferents de les sales de venopunció a Catalunya
 • 2016_0828 Accés a expedients de concessió d'obertura i funcionament de centres educatius
 • 2016_0832 Còpia d'expedient educatiu i d'informes professionals per escolaritzar al meu fill en un Centre d' Educació Especial
 • 2016_0833 Còpia de la sol·licitud de beca menjador

 

 • 2016_0004 Nova petició d'informació a la Confederació de Comerciants de Catalunya
 • 2016_0008 Alumnes de quart d'ESO per institut
 • 2016_0009 Informació relativa al Director de l'Àrea TIC del CTTI
 • 2016_0010 Informació del nou model TIC
 • 2016_0025 La relació de llocs de treball del personal funcionari proveïts de forma extraordinària pel sistema de comissió de serveis i d'encàrrecs en funcions
 • 2016_0030 Datos de casos de tratamientos a pacientes por el consumo de substancias anabolizantes i dopaje
 • 2016_0041 Mesures d'aïllament i contenció aplicades als centres penitenciaris catalans
 • 2016_0049 Nombre d’alumnes estrangers que estudien als centres públics i privats de la ciutat de Lleida, amb indicació del país d’origen, edats, i per barris/districtes
 • 2016_0052 Dades del SIGIPAC i de la DUN dels municipis del regadiu Garrigues; Flix,  Bovera, La Granadella, Bellguarda, els Torms i Juncosa
 • 2016_0055 Llistes de llocs de treball del CME
 • 2016_0066 Desglossament de personal a les actuacions amb víctimes mortals
 • 2016_0068 Dades d'assistència a manifestacions
 • 2016_0070 Protocolos evaluaciones médicas ICAMS
 • 2016_0096 Expedientes administrativos sancionadores abiertos a oficiantes de farmacia, almacenes i Laboratorios farmacéuticos por infracción en materia de medicamentos desde el año 2010 hasta la fecha más actual posible
 • 2016_0097 Proporción de accidentes de tráfico graves que provocan incendio
 • 2016_0102 Resultats de proves competències bàsiques dels centre educatius a Reus
 • 2016_0105 Informació detallada sobre el conveni de 2015 entre la Generalitat i la Fundació La Caixa
 • 2016_0131 Recursos humans CTTI.
 • 2016_0138 Dades socioeconòmiques escola Amat Verdú i resta escoles públiques de Sant Boi de Llobregat
 • 2016_0146 Dades baixes laborals
 • 2016_0149 Sol·licitud d’informació en base a la Llei 14/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • 2016_0160 Treballadors del CTTI, subcontractats, i GOV/117/2013
 • 2016_0164 Petició informació sobre ajudes i subvencions destinades als mitjans de titularitat privada
 • 2016_0167 Accés a la informació disponible sobre dos contractes
 • 2016_0173 Recurs de reposició - Expedient ZVL1L8RBB-1
 • 2016_0176 Desarrollo de conceptos presentados en los presupuestos 2015
 • 2016_0180 Sol·licitud d'informació sobre publicitat institucional 2011-2015
 • 2016_0193 Prevenció de Riscos Laborals
 • 2016_0197 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0202 Estudi dels sediments quaternaris de la conca del riu Foix
 • 2016_0219 Relació d'aspirants per proveir llocs de treball en l'àmbit dels serveis penitenciaris. Relació dels mèrits i aspectes valorats
 • 2016_0224 Informació sobre l'avaluació dels centres de cicles formatiu de grau mitjà que imparteixen "Administració i Gestió" a Granollers i Barcelona
 • 2016_0226 Documents d'un expedient disciplinari
 • 2016_0234 Còpia informe ICB: 0761.15 i OTC: 1745.15
 • 2016_0235 Còpia de l'informe emès per la tècnica de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral
 • 2016_0258 Certificacions de nombre d'aules i d'alumnes d'escoles públiques de Catalunya
 • 2016_0266 Copia del recurso formulado por el Colegio de Ambientólogos de Cataluña, así como la resolución de la DG de la Función Pública
 • 2016_0275 Agressions als centres penitenciaris.
 • 2016_0281 Adquisició béns immobles administracions locals
 • 2016_0282 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0283 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0284 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0285 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0286 Relació nominal dels aspirants que s'han presentat a una convocatòria. Relació dels mèrits i aspectes valorats en el candidat escollit
 • 2016_0288 Còpia dels exercicis de les diferents proves escrites realitzades en les convocatòries per accedir al cos d'intervenció de la Generalitat de Catalunya
 • 2016_0289 Informació estadística sobre les activitats taurines populars (correbous)
 • 2016_0290 Informació estadística sobre les activitats taurines populars (correbous)
 • 2016_0310 Estatuts i liquidacions Germanes Hospitalàries Hospital Sagrat Cor (Martorell)
 • 2016_0312 Sorteig tribunals
 • 2016_0317 Relació llocs de treball del cos de gestió pressupostades en l'àmbit dels Serveis Centrals i també de la resta de cossos de l'Administració de la Generalitat pressupostades en l'àmbit dels Serveis Centrals
 • 2016_0319 Còpia de tot l'expedient HLB201200097
 • 2016_0320 Procediment per efectuar nomenaments de secretari accidental
 • 2016_0323 Informació documental sobre pressupostos, liquidacions i acords de l'Escola La Llacuna de Barcelona
 • 2016_0340 Petició de lliurament de documents relacionats amb un expedient administratiu
 • 2016_0341 Petició lliurament de documents relacionat amb un expedient administratiu
 • 2016_0350 Sol·licitud de dades economicofinanceres dels darrers 5 anys d’associacions llistades a l'arxiu excel adjunt.
 • 2016_0351 Sol·licitud de dades economicofinanceres dels darrers 5 anys de les fundacions llistades a l'arxiu excel adjunt.
 • 2016_0352 Sol·licitud de dades econòmiques i financeres d'empreses SL 
 • 2016_0363 Solicitud de información
 • 2016_0365 Recurs de reposició-Expedient ZVL1L8RBB-1
 • 2016_0393 Detall del pagament mensual dels serveis d'ajuda a domicili i del Centre de Dia
 • 2016_0394 Ajuts de la llei de dependència
 • 2016_0407 Informació econòmica Hospital Sagrat Cor de Martorell de Germanes Hospitalàries
 • 2016_0411 Tres peticions Projecte multimèdia psicopedagògic. Sortides escolars. Viatge fin de curs
 • 2016_0438 Nomenament i presa de possessió. Expedient personal
 • 2016_0533 Sol·licitud retribucions càrrecs directius Residència Prytanis Centres Assistencials (Centre sociosanitari Hospitalet i Sant Boi) 
 • 2016_0556 Trasplantaments d'òrgans sòlids a Espanya.
 • 2016_0574 Sol·licitud d'accés a informació pública Sra. *DP* integració APD
 • 2016_0734 Sol·licitud de dades economicofinanceres dels darrers 5 anys d’associacions
 • 2016_0735 Sol·licitud de dades economicofinanceres dels darrers 5 anys de les fundacions llistades
 • 2016_0736 Sol·licitud de dades economicofinanceres dels darrers 5 anys d'associacions

 

 • 2015_0003. Còpia del contracte amb Abertis-Telecomunicacions i còpia d'expedient de contractació.
 • 2015_0004. Dades de l'Hospital Vall d'Hebron
 • 2015_0019. Estudiants de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria (ESO) i de batxillerat matriculats a Tecnologia
 • 2015_0021. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0022. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0023. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0025. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0026. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats
 • 2015_0027. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats
 • 2015_0029. Accés de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de Catalunya (FAPAES) a les adreces electròniques dels membres del Consell Escolar Territorial de la Catalunya Central 
 • 2015_0032. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0034. Convenis, contractes, subvencions i justificacions de determinades entitats 
 • 2015_0049. Expedient d'obra i subvenció d'actuacions a espais d'interès natural: camins i passeres al riu Brugent (termes municipals de La Riba i Mont-ral) 
 • 2015_0053. Contractes amb productores externes de TV3 
 • 2015_0082. Sector agroalimentari a la comarca del Berguedà 
 • 2015_0088. Publicitat institucional 
 • 2015-.0092. Revisió d'expedients laboral per assetjament laboral
 • 2015_0098. Subscripcions a mitjans de comunicació 
 • 2015_0102. Entrada en vigor del grau I de la Llei de dependència 
 • 2015_0113. Petició de fotocòpia del programa de restauració i dels projectes de l'activitat extractiva caducada anomenada Sant Jordi de Montmaneu
 • 2015_0116. Consulta de l'informe intern de l'Institut de Seguretat i Salut Laboral, part d'un expedient d'assetjament laboral.
 • 2015_0117.  Eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 (expedient CTTI-2015-169) 
 • 2015_0129.  Taxa de nouvinguts als centres primària públics 
 • 2015_0130.  Adjudicacions dels últims 15 anys
 • 2015_0132.  Normativa interna de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 
 • 2015_0140.  Dades oficials de tributs sobre el joc i màquines escurabutxaques 
 • 2015_0151.  Dades del Consorci Públic de Serveis Socials 
 • 2015_0153.  Mapa de les comarques catalanes i mapa de la densitat de població per comarques 
 • 2015_0166.  Informació de qualitat  del Consorci Sanitari de l'Anoia 
 • 2015_0172.  Taxa d'alumnat estranger de Barcelona desglossada per escoles 
 • 2015_0177.  Gestió dels recursos humans 
 • 2015_0191.  Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) 
 • 2015_0192   Estat d'implantació de Seveso III a Cataluña
 • 2015_0195.  Nombre de treballadors del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) i salaris 
 • 2015_0199.  Expedient relatiu al documental "Operació Impala" (2015_0199)
 • 2015_0202.   Conèixer el número total de treballadors subcontractats pel CTTI i la seva política de control
 • 2015_0203.  Annexos de l'Acord GOV/117/2013, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el model de relació entre la Generalitat de Catalunya i el CTTI 
 • 2015_0204.  Informe d'avaluació sobre el contracte de col·laboració entre el CTTI i la Generalitat de Catalunya 
 • 2015_0205   Sol·licitud d'informació al CTTI sobre incidències, contractació i queixes.
 • 2015_0213.  Detall de les accions i altres tipus de béns anàlegs del president de la Generalitat  
 • 2015_0216.  Dades que reflecteixin aspectes de la presència dels nous grups juvenils organitzats i violents a Catalunya 
 • 2015_0222.  Detall dels llocs de treball de la Generalitat de Catalunya 
 • 2015_0223.  Petició documentació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)
 • 2015_0226.  Còpia de tots els documents que formen part de l'expedient administratiu del procés selectiu d'un lloc de treball de facultatiu psicòleg A-23 a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior 
 • 2015_0227.  Certificat en relació amb el lloc de treball de responsable d'assumptes contenciosos i recursos de la Direcció General de la Policia 
 • 2015_0228.  Certificació en relació al lloc de treball de Cap de Servei de Gestió Econòmica i Logística de la DGP
 • 2015_0229.  Certificació en relació al lloc de treball de Cap de Secció de Recursos Materials i Logística de l'SGEL de la DGIP
 • 2015_0230.  Llocs de treballs reservats a l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra 
 • 2015_0231.  Idiomes usats en els jutjats 
 • 2015_0240.  Residències de gent gran
 • 2015_0241.  Pressupost destinat a l'ensenyament del castellà i del català 
 • 2015_0251.  Resultats de l'enquesta de satisfacció dels Serveis TIC de la Generalitat de Catalunya
 • 2015_0252.  Subrogació de personal al CTTI 
 • 2015_0261.  Taxa immigració escoles concertades Barcelona
 • 2015_0262.  Contracte Tradia-Abertis per al manteniment de la Xarxa Rescat
 • 2015_0263.  Dades sobre el procés de matriculació a la ciutat de Barcelona a P3 i er d'ESO, per a tots els cursos acadèmics i centres de la ciutat del 2000/2001C
 • 2015_0273. Cobertura de les ràdios portàtils de bombers a les àrees forestals 
 • 2015_0276. Superfície forestal de Catalunya sense cobertura de ràdio per a emissores portàtils de bombers