• Imprimeix

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre el dret d'accés a la informació pública de l'administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

El dret d’accés a la informació pública és un dret que es reconeix a totes les persones majors de setze anys sense que sigui necessari justificar un interès personal o motivar la sol·licitud. Aquest dret consisteix en el poder d’accedir a la informació que disposa l’Administració i que és pública, i està regulat en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (d’ara endavant, Llei 19/2014).

El portal de transparència d’una institució pública és el web on aquesta difon la informació pública d’interès per a la ciutadania. A Catalunya, el web http://www.transparenciacatalunya.cat/ca/inici/ recull, entre d’altres,  els diferents portals de transparència de les administracions públiques catalanes, ens del sector públic, les universitats públiques i els partits polítics; d’altra banda, el Portal de Transparència de la Generalitat www.transparencia.gencat.cat, dona accés al web del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es dona compliment a les obligacions de publicitat d’informació de forma proactiva.

Hi està disponible la informació pública bàsica, com ara els pressupostos de la Generalitat, els contractes públics i els sous dels alts càrrecs, a més de molta altra informació que es considera d’interès per a la ciutadania. Els continguts estan dividits en els àmbits següents: organització, economia i finances, contractació, territori, línies d’actuació, i procediments i actuacions jurídiques.

No és necessari. Abans de presentar una sol·licitud convé confirmar si al Portal de Transparència de la Generalitat (www.transparencia.gencat.cat) està disponible la informació volguda. Si no està disponible, llavors sí que és pertinent presentar una sol·licitud. L’Administració l’estudiarà i proporcionarà la informació demanada, excepte quan hi concorri algun dels límits establerts per la Llei 19/2014 o alguna causa d’inadmissió prevista en la mateixa norma. No cal justificar un interès personal ni explicar les causes que motiven la sol·licitud.

 

 

La sol·licitud la pot presentar qualsevol persona més gran de setze anys, en interès propi o en representació d’una entitat. No és necessària més d’una persona per a sol·licitar l’accés a la informació pública.

 

 

Sí, només és necessari emplenar un formulari, que es pot presentar presencialment o telemàticament amb signatura electrònica. Actualment és possible signar electrònicament mitjançant certificat electrònic o amb l’idCAT Mòbil. L’idCAT Mòbil és un sistema d’autenticació d’usuaris i signatura electrònica alternatiu als certificats digitals, que permet presentar una sol·licitud telemàticament de manera molt fàcil, per a més informació, veieu l’enllaç http://web.gencat.cat/ca/tramits/sobre-tramits-gencat/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-cat-mobil/

I aquest és l’enllaç per a presentar una sol·licitud de forma telemàtica:

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=SIP001SOLC&urlRetorn=http%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FAcces-a-la-informacio-publica-00008%3Fcategory%3D724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

Si voleu presentar la sol·licitud presencialment, l’heu de presentar en qualsevol registre d’entrada de l’Administració de la Generalitat o enviar-la per correu postal, preferentment a aquell departament del qual voleu obtenir la informació. Un cop presentada la sol·licitud, l’Administració us proporcionarà la informació sol·licitada dins el termini d’un mes.

 

 

L’Administració té l’obligació de resoldre en el termini d’un mes a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud, llevat que  la informació requerida presenti una gran càrrega de treball o complexitat. En aquests casos, l’Administració avisarà la persona interessada que s’ha produït una pròrroga i explicarà les causes que la motiven.

 

 

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren les altres organitzacions o persones obligades d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014. No obstant això, el dret d’accés a la informació pública pot ser denegat o restringit si hi concorre algun límit al dret d’accés a la informació pública dels establerts a l’art. 21 de la Llei 19/2014 o alguna causa d’inadmissió prevista en la mateixa  norma.

L’Administració no pot aplicar de forma discrecional els límits que la Llei 19/2014 preveu. Cal motivar-ne l’aplicació, d’acord amb els principis d’igualtat i de prohibició de l’arbitrarietat.

 

 

No es facilita informació amb dades personals relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual, ni tampoc les relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor. Qualsevol altra informació amb dades personals diferents a les esmentades pot ser subministrada, amb una ponderació raonada prèvia de l’interès públic de la divulgació i dels drets de les persones afectades, i sempre tenint en compte també paràmetres com el temps transcorregut des de l’origen de les dades, la finalitat de l’accés, la protecció dels drets dels menors i la protecció de la seguretat de les persones.

 

 

Les sol·licituds es poden tramitar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància dels elements establerts en l’art. 26 de la Llei 19/2014: la identitat de la persona sol·licitant, la informació precisa a la qual es vol tenir accés, el format en què es prefereix accedir a la informació pública, i una adreça de contacte.

 

 

En el formulari de sol·licitud presencial heu d’especificar el departament al qual voleu adreçar la sol·licitud, mentre que en el formulari electrònic n’hi ha prou a especificar el tema de la sol·licitud. De totes maneres, no us heu de preocupar per informar correctament l’òrgan destinatari, ja que l’Administració té previst un sistema de derivació de sol·licituds mitjançant el qual si es presenta la sol·licitud davant un òrgan no pertinent, aquest la deriva a l’òrgan competent.

 

 

La motivació no és una condició necessària per a l’exercici del dret d’accés a la informació pública, sinó que és un element opcional. No obstant això, l’explicació dels motius de la sol·licitud pot servir per a contextualitzar-la i així facilitar la tasca de l’Administració.

 

 

Les dades que proporcioneu en el formulari de la sol·licitud estaran protegides conforme a la legislació de protecció de dades personals. En el moment d’emplenar el formulari, cal acceptar les condicions d’ús de les dades per a l’exercici del dret d’accés, amb totes les garanties establertes en la Llei orgànica de protecció de dades i la protecció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

 

L’Administració requerirà a la persona sol·licitant que, en el termini de 10 dies, aclareixi el contingut de la sol·licitud. Si la persona sol·licitant no precisa la seva sol·licitud dins del termini esmentat, es considerarà que ha desistit del procediment i s’ha d’arxivar.

 

 

En aquest cas, es proporciona la informació sol·licitada de manera parcial i es motiva la denegació de l’accés a la resta de la informació. 

 

 

Si considereu que s’ha vulnerat el vostre dret a accedir a la informació pública, ja sigui perquè se us denega la petició o se us estima parcialment la sol·licitud, teniu tres opcions. Podeu triar-ne qualsevol indistintament, però cal tenir present que si opteu pel recurs contenciós no podreu presentar un recurs de reposició:

  1. Presentar un recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha signat la denegació o estimació parcial de la sol·licitud.
  2. Presentar  una reclamació a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). Aquesta reclamació és gratuïta i voluntària. La GAIP és un òrgan independent i desenvolupa les seves activitats amb estricta imparcialitat. Les reclamacions es poden tramitar per mitjà d’un procediment de mediació o d’un procediment ordinari amb resolució. Aquest és l'enllaç: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-davant-al-Comissio-de-Garantia-del-Dret-dAcces-a-la-Informacio-Publica?
  3. Presentar un recurs contenciós administratiu. Aquest recurs es pot presentar tant contra la denegació o estimació parcial de la sol·licitud com contra la resolució del recurs de reposició i la resolució de la reclamació a la GAIP, en cas que aquestes siguin desfavorables.

 

No cal l’assessorament jurídic, el procediment està pensat perquè qualsevol persona hi pugui accedir, sense que en cap cas sigui necessària l’assistència jurídica experta.

 

 

S’estableix una regla general de silenci administratiu positiu, que implica l’estimació de la sol·licitud. No obstant això, aquesta regla s’ha d’exceptuar en els supòsits en què manifestament hi concorri algun dels límits previstos en la Llei 19/2014.

 

 

La Llei 19/2014 estableix que l’accés a la informació pública és gratuït, sempre que les dades siguin consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé, si existeixen en format electrònic, puguin ser lliurades per correu electrònic. L’expedició de fotocòpies pot restar subjecta a una contraprestació econòmica.

 

 

En cas que el dret d’accés d’altres persones afectessin els vostres drets o interessos, l’Administració us ho comunicaria i tindríeu 10 dies per a presentar-hi al·legacions, sempre que aquestes poguessin ser determinants, segons regula l’article 31 de la Llei 19/2014.

 

 

L’Administració us proporcionarà la informació en el format que hàgeu sol·licitat en el formulari de sol·licitud. No obstant això, en certes circumstàncies us pot proporcionar la informació en un format diferent al sol·licitat, com per exemple si hi ha una alternativa més econòmica o raonable, si la informació ja ha estat difosa o si hi concorren altres circumstàncies regulades en l’article 36 de la Llei 19/2014.

 

 

No cal. Hi ha un registre de grups d’interès, que depèn del Departament de Justícia, al qual s’accedeix telemàticament a través del web d’aquest Departament i que incorpora un formulari de consulta telemàtica. Podeu accedir-hi a l’enllaç següent: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/grups_interes/consulta_grups_interes/index.html

 

 

La millor opció és que sol·liciteu la informació directament a l’entitat local en qüestió, però també ho podeu fer utilitzant el formulari de la Generalitat, que, si escau, derivarà la sol·licitud a l’entitat local destinatària.

 

 

Podeu resoldre el dubte mitjançant la bústia de contacte de la Generalitat. Aquest és l’enllaç:

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=391&set-locale=ca_ES 

A través d’aquesta bústia de contacte podeu fer una consulta, una queixa o un suggeriment (CQS) sobre el procediment de la sol·licitud. En el formulari de contacte heu de seleccionar com a tema “Administració pública” i com a subtema, “ Govern Obert i Transparència”. 

També ho podeu fer a través del Portal de Transparència de la Generalitat, apartat Ajuda / Contacte.https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=471&set-locale=ca_ES