imatge_guia

Guia per dissenyar i executar processos participatius en l'àmbit municipal
Col·lecció Guies breus de participació ciutadana, núm. 8

Barcelona 2017

El Govern de Catalunya, en el marc d’una estratègia més àmplia de govern obert, ha endegat una redefinició de les polítiques de participació ciutadana que les fa més transversals i que vol abordar totes les institucions.
La Guia per dissenyar i executar processos participatius en l’àmbit municipal vol ser un suport per dur a terme aquest mecanisme de participació ciutadana. Per què una guia de processos participatius? Doncs per la importància d’aquest mecanisme, que, sense ser l’únic, incorpora la deliberació, la diversitat d’actors i la rendició de comptes als ciutadans com a elements bàsics per a una participació de qualitat. En un context en què proliferen noves experiències de participació, sovint lligades a les TIC i a la votació, s’ha considerat important revisar i recuperar la validesa dels processos participatius com a espais de millora de la qualitat democràtica, que promouen una visió col·lectiva i no individual de la millora de les polítiques públiques, a través d’un diàleg argumentat i constructiu. A banda de la generació d’intel·ligència col·lectiva, els processos participatius reflecteixen la complexitat i la pluralitat de la societat civil, i miren que les diferents visions trobin un encaix en la definició de les polítiques públiques.