Guia per avaluar processos participatius

Col·lecció Guies Breus de Participació Ciutadana, número 3

Barcelona, 2012

Aquesta guia té per objectiu oferir algunes orientacions pràctiques per dur a terme, de forma més o menys planificada i organitzada, l’ava­luació dels processos de participació ciutadana que s’impulsen des de les diverses administracions pú­bliques.

La guia no pretén establir la manera com s’han d’avaluar els processos participatius, sinó que es volen ofe­rir una sèrie d’eines que, d’acord amb les necessi­tats de cada procés, entenem que poden ser útils per a la seva avaluació; sense menystenir el fet que hi poden haver altres criteris i altres metodologies perfectament vàlids. En qualsevol cas, haurà de ser cada equip avaluador o promotor de la participació qui decideixi quins objectius es volen assolir amb la participació i, en conseqüència, en cerqui la millor estratègia avaluadora.

Abans d’avaluar la participació, per tant, ens haurem de preguntar sobre quin model de participació volem i quins objectius perseguim. Com que la participació no és un fet neutral i hi ha moltes possibles maneres d’entendre-la, hem cregut oportú destinar el primer apartat d’aquesta Guia a concretar la definició del concepte i aprofundir en diferents aproximacions te­oriconormatives.

Data d'actualització:  12.06.2017