Guia per a fomentar la participació en programes de regeneració urbana integral

Guia per a fomentar la participació en programes de regeneració urbana integral
Col·lecció Guies breus de participació ciutadana, núm. 2
Barcelona 2010

Aquesta guia té com a objectiu facilitar la participació en la planificació, gestió i implementació de programes de regeneració urbana integral. Els destinataris principals d’aquesta guia són els responsables locals de desenvolupar els programes de regeneració urbana integral. Tanmateix, també pot ser una eina útil tant per al personal tècnic i responsables polítics de les àrees involucrades en el procés de regeneració com per als ciutadans i ciutadanes, associats o no, que tenen interès a millorar col·lectivament la vida i l’entorn dels seus barris.

La guia s’ha elaborat a partir d’experiències de regeneració urbana a Catalunya com els programes de la Llei de barris per tal de corregir les mancances més freqüents, donar eines per superar les dificultats, així com poder compartir les millors pràctiques. Tanmateix, el contingut de la guia no deixa de ser un conjunt de recomanacions i recursos que pretenen construir un procés propi adaptat a les necessitats i a la realitat de cada barri i de cada municipi. No hi ha fórmules màgiques, models aplicables arreu. És necessari que, per a cada projecte, la participació s’organitzi tenint en compte la trajectòria social, econòmica, política i urbana de cada indret, partint de l’organització comunitària existent i adequada als objectius i als recursos disponibles, amb capacitat d’autocrítica, d’aprenentatge i d’innovació.

Data d'actualització:  06.06.2017