• Imprimeix

Nova sessió de debat sobre la recerca en qualitat democràtica

El passat dia 14 de desembre la Secretaria de Transparència i Govern Obert va organitzar una nova sessió de treball sobre la recerca en qualitat democràtica. Aquestes trobades es fan de forma periòdica a partir de les convocatòries d’ajuts a la recerca que la Secretaria convoca anualment, i permeten, a més de facilitar el contacte entre investigadors, una posada en comú de temes de debat sobre la participació ciutadana

19/12/2017 11:12
DEMOC

La sessió de treball va permetre posar de manifest una sèrie de qüestions i reptes relatius a l’evolució de la participació ciutadana entesa com la manera de deliberar, estructuradament, sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics.

El debat és molt ampli, i va fer sorgir moltes idees i reflexions, que no es poden reflectir totalment aquí. Per tant, us oferim aquí alguns eixos (no tots) per a la reflexió i la recerca:

- Com garantim la qualitat i la integritat del debat i la deliberació? 

Tot i tractar-se d’un tema aplicable tant a la participació presencial com a aquella que es fa en línia, les recerques presentades a les convocatòries DEMOC de la Secretaria van orientar el debat en aquest sentit cap a la participació en línia, d’altra banda, una possibilitat creixent d’ampliar la implicació ciutadana. 

En relació amb la deliberació en línia, alguns experts indiquen que cal entendre la deliberació com un procés continu, que evoluciona a mesura que es va desenvolupant i que és complementària a la deliberació presencial. En aquest sentit, sembla que es podria disposar d’un model ideal que facilités la orientació a l’hora de treballar però que permetés tenir present el dinamisme dels processos i la dependència de molts factors sobre els quals no necessàriament es pot incidir simultàniament. D’altra banda, cal tenir present que moltes plataformes deliberatives disposen de moderadors no intrusius o fins i tot s’experimenten l’automoderació entre els membres que hi participen regulant el comportament.

En relació amb el vot electrònic, es considera que la integritat de la participació és un element important a protegir i garantir. En la mesura que podria ser un factor de desconfiança important per a obrir el funcionament del partit i les persones a l’ús d’aquests instruments es considera rellevant l’avaluació dels mecanismes tecnològics per a garantir i fer efectiu que no es produeixen intervencions alienes.

- De què depèn una bona deliberació en línia?

La qualitat del debat en línia en les plataformes institucionals sovint depèn, d’una banda, dels recursos que es destinen per part de les institucions a fer efectius aquests mecanismes de participació i, d’altra banda, de la implicació dels càrrecs polítics. És important, alhora, fer que la participació sigui efectiva i recordar per tant que la participació en línia és un catalitzador que cal combinar amb formes de participació presencial per a garantir la diversitat del debat.

L’avaluació de resultats en aquest marc també resulta complexa ja que incorpora, de manera directa o indirecta, el fenomen de l’ús de les xarxes socials, Twitter i Facebook, que no permeten de moment extreure i analitzar dades útils per a la recerca.

-Com avaluem la traçabilitat i la implementació real de les propostes que sorgeixen de la deliberació?

Sembla difícil de mesurar i determinar la repercussió de les propostes de participació en les decisions i actuacions dels poders públics. Com a exemple, es pot parlar del Pla d’actuació municipal de l’Ajuntament de Barcelona, és més fàcil quantificar les propostes que s’incorporen o no al document final, però és molt difícil estudiar l’impacte de les propostes en la deliberació i el debat. És molt difícil tenir la traçabilitat del debat públic i determinar l’impacte de les diferents propostes en el debat al si de les discussions.

Respecte d’aquestes dificultats, sobretot pel que fa a l’elaboració de les normes que comptin amb la participació ciutadana, els assistents van mencionar l’instrument de la consulta prèvia com a instrument útil ja que permet una traçabilitat. També es rellevant recordar que recentment s’ha posat en marxa el Registre de grups d’interès, que també pot ajudar a fer aquesta traçabilitat.

La Secretaria dedica recursos per tal de donar suport a la recerca, les noves tendències, els reptes i els èxits de l’evolució de la participació ciutadana a través de la convocatòria d’ajuts a la recerca en qualitat democràtica DEMOC des de l’any 2013. Un dels resultats més enriquidors d’aquestes convocatòries és que permeten la posada en comú i el debat entre investigadors, com és el cas de la sessió del passat dia 14. Podeu consultar en aquest enllaç les recerques en curs i les convocatòries DEMOC.