• Imprimeix

La nova Llei de contractes introdueix la noció de contractació pública estratègica

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, publicada al BOE el 9 de novembre de 2017, és una reglamentació força continuista en relació amb la llei anterior, tant pel que fa a l’estructura i en el grau de detall, com en el contingut. Destaca, però, el fet que, en transposar les darreres directives establertes per la Unió Europea, introdueix la noció de contractació pública estratègica, entre altres.

24/01/2018 08:01
imatge_contractacio

L’entrada en vigor de la nova llei, prevista per al mes de març, afavorirà la millora de la contractació pública, ja que les noves directives en contractació establertes per la Unió Europea comporten un canvi substancial en la mesura que introdueixen també la possibilitat de realitzar polítiques de contractació pública.

Les principals novetats de la Llei són les següents:

-El plantejament de la contractació pública com a eina estratègica: es tenen en compte una pluralitat de criteris d’adjudicació, entre els quals hi ha criteris socials, mediambientals, etc., mesures transparència, simplificació i conflicte d’interès.

-La Llei incorpora mesures per a facilitar l’accés de les PIME a la contractació pública, com ara la divisió obligatòria dels contractes en lots o bé el pagament directe a subcontractistes.

-Hi ha novetats que afecten la transparència i la prevenció del frau en la contractació pública, que afecten la quantia dels contractes menors i el procediment negociat.

-Es manté la distinció entre contractes harmonitzats i no harmonitzats; en els contractes de serveis socials i atenció a les persones el llindar dels harmonitzats és de 750.000 euros.

-En relació amb els tipus contractuals, la configuració del contracte de gestió de serveis públics (per aplicació de la Directiva 2014/23/UE) queda substituïda pel nou contracte de concessió de serveis caracteritzat per la transferència de risc al contractista.

-Destaquen també les mesures de simplificació procedimental, que responen a un dels clams més unànimes de tots els agents que intervenen en els procediments contractuals, la necessitat de reduir terminis. A Catalunya, el Decret llei 3/2016 ja va regular unes «mesures de gestió eficients» que permeten reduir terminis en el procediment obert.

-La regulació del nou model de governança de la contractació pública, integrat per la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat, en la qual es crea un comitè de cooperació amb representació de les comunitats autònomes.

 

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya acull, en col·laboració amb la Direcció General de Contractació Pública, els propers dies 1 i 8 de febrer, dues formacions que pretenen donar a conèixer les principals novetats de la Llei 9/2017, adreçades, per aquest ordre, als comandaments intermedis dedicats a la contractació a la Generalitat i al personal de les entitats que formen part del sector públic de l’Administració.

Podeu trobar més informació relativa a les novetats de la Llei i a les jornades sobre contractació al Butlletí de Contractació Pública núm. 7, elaborat per la Direcció General de Contractació Pública.