El canal de denúncies anònimes permet denunciar a l’Oficina Antifrau de Catalunya els actes de corrupció dels quals tingueu coneixement sense revelar la vostra identitat.

Es tracta d’una eina de l’Oficina Antifrau de Catalunya a disposició de qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

Per a l'estudi de la denúncia el més important és la versemblança dels fets exposats, no la seva procedència. Tot i que des de l’OAC s’encoratja el denunciant a identificar-se per tal que es pugui ampliar la informació i per facilitar la tasca d’investigació.

En aquest sentit, tota persona que denunciï o informi de presumptes pràctiques corruptes pot obtenir el compromís escrit que la seva identitat no serà revelada i, en aquest cas, les seves dades seran mantingudes en secret per l’Oficina. Juntament amb la reserva d’identitat, l’Oficina Antifrau proporciona assistència i assessorament al denunciant o informant de bona fe.

Quan l’Oficina tingui coneixement que el denunciant o informant ha estat objecte, directament o indirecta, d’actes d’intimidació o de represàlies, el director de l’Oficina promourà o exercirà, davant les autoritats competents, les accions correctores o restitutòries que siguin oportunes i, en tot cas, en deixarà constància a la Memòria Anual que presenta al Parlament.

L’Oficina Antifrau de Catalunya és una institució independent, que treballa per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la investigació de la corrupció.

La Instrucció 1/2016 del director de L’Oficina Antifrau de Catalunya habilita el canal anònim de denúncies.

Concretament, a l’apartat 3.6, s’estableix que les denúncies o comunicacions que es qualifiquin com anònimes, bé perquè siguin presentades amb aquest caràcter, bé perquè les persones que les presentin no hagin acreditat la seva identitat, representació i/o apoderament en els termes establerts en els apartats anteriors, donaran lloc a la incoació, per part de la direcció d’Anàlisi de l’Oficina Antifrau, del corresponent expedient que es tramitarà ordinàriament, atenent a la versemblança dels fets denunciats/comunicats.

A l’enllaç següent trobareu tota la informació per a formular denúncies:

Si opteu per la presentació electrònica heu d’utilitzar el correu següent, sense que sigui necessari acreditar la identitat del remitent: bustiaoac@antifrau.cat.

Data d'actualització:  24.04.2017